Підписатися на RSS

Навчаємося з радістю

Навчаємося з радістю 2 В

Екскурсія до краєзнавчого музею

/Files/images/sayt/віра.jpg

Конкурс малюнків до Дня Міста

/Files/images/shklna_rodina-1/віра3.jpg

/Files/images/ekskursya-6-a/віра1.jpg

Спортивні змагання

/Files/images/ekskursya-6-a/віра4.jpg

Соціалізація учнів молодших класів на уроках читання в умовах упровадження науково-педагогічного проекту Інтелект України
Соціалізація- це розвиток людини протягом всього його життя у взаємодії з навколишнім середовищем, яка передбачає засвоєння і відтворення соціальних норм ікультурнихцінностей, а також саморозвиток і самореалізацію особистості в тому суспільстві, до якого він належить.

Національне виховання молоді передбачає надання широких можливостей для пізнання української історії, традицій, звичаїв, мови, культури, формування національної гідності, активне включення кожної особистості в соціальне життя.

Створення умов для формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості є одним із важливих завдань навчання читання учнів. Це завдання реалізується через соціокультурну змістову лінію, яка сприяє становленню в учнів уявлення про світ, природу, суспільство, ознайомленню їх з основними культурними набутками рідного народу і людства, розвиткові духовної сфери особистості, зокрема моральних переконань, відчуття прекрасного тощо.

На уроках читання використовуємо такі прийоми, що сприяють

-ефективному формуванню пізнавальної активності й самостійності учнів,

-розвитку в них ініціативності,

-формуванню вмінь пошуку й знаходження творчих підходів,до виконання завдань.

-уводимо дітей через літературу у світ людських стосунків, етично-етичних цінностей;

-виховуємо особистост ізвільним і незалежним мисленням;

формуємо естетичний смак.

- Розвиваваємо усне й писемнемовлення(зокрема збагачуватисловник), сприяємо опануванню мовної й комунікативної культури; розвиваваємо творчі здібності дітей;

У проекті враховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації зразків поведінки дорослих, що зумовлює вплив програмового змісту не лише на інтелектуальний, а й на соціальний і особистісний розвиток учня. Таким чином у молодшого школяра формуються життєві навички, що сприяють соціальному, духовному та психічному здоров’ю:

 • уміння слухати;
 • уміння чітко висловлювати свої думки;
 • уміння відкрито виражати свої почуття, без тривоги і звинувачень;
 • адекватна реакція на критику;
 • уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей, виявляти допомогу й підтримку;
 • уміння бути «членом команди»;
 • уміння усвідомлювати власну унікальність;
 • позитивне ставлення до себе, інших людей;
 • уміння правильно виражати свої почуття;
 • установка на успіх;
 • уміння концентруватися на досягненні мети;
 • розвиток наполегливості й працьовитості

Велика увага приділяється ознайомленню молодшого школяра з конкретними способами запам’ятовування: використання наочних посібників, застосування алгоритмів, пам’яток, опорних схем, таблиць тощо. Вправи поділяються на пробні, тренувальні, творчі. Велике місце відводиться вправам за зразком - це завдання з повною орієнтувальною основою дії. Учні знають, як виконувати його та які результати повинні отримати. Дані посібники не лише повноцінно й послідовно викладають навчальний матеріал, а й служать моделлю формування навчальної діяльності як провідної у молодшому шкільному віці. Вони реалізують емоційно-ціннісний компонент змісту освіти й мотиваційну функцію. Проект «Інтелект України» спрямований на засвоєння духовного багатства, яке створювала українська нація. Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів відбуваються системно, за допомогою різних форм та засобів, інтегровано, органічно й цікаво для дітей. Учні з задоволенням включаються в роботу, роблять висновки, висловлюють свої судження, дають оцінку, творчо працюють з матеріалом, що спрямований на виховання сучасної повноцінної, високоморальної особистості.

Аналіз педагогічної діяльності

вчителя початкових класів Стасюк О.С.

за 2017-2018н.р.

Одна з важливих методичних проблем – соціалізація дітей, що є суттю всього процесу і результату освіти. Готовність жити в суспільстві, успішне входження в соціум в основному визначають, як складеться доля людини.

Напрямок моєї педагогічної діяльності «Компетентнісний підхід щодо формування соціальної компетентності в умовах упровадження НПП «Інтелект України» підпорядкований проблемній темі методичного об’єднання : «Компетентнісний підхід до соціалізації учнів молодших класів», яка підпорядкована проблемній темі школи «Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі як чинник соціалізації майбутніх громадян сучасного суспільства» - формувати творчо мислячу особистість, яка здатна до продуктивної праці у світі, що динамічно розвивається; забезпечити умови для самовираження, самореалізації, саморозвитку учнів через різні види діяльності.

Соціальна компетентність є складовою життєвої компетентності молодших школярів і характеризує її спроможність. Дуже важливо навчити дітей спілкуватись між собою, створити безпечне середовище для їхнього розвитку.

Таке навчання передбачаєвпровадження нових методик викладання, зміну формату спілкування учнів, учителів та батьків, упровадження проектної роботи та навчання через діяльність.

Формування соціальної компетентності бачу можливимв умовах упровадження НПП «Інтелект України»

Велику увагу приділяю завданням, на основі яких формується ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, до самого себе та інших людей, поведінка в соціумі.

Саме в проекті враховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації зразків поведінки дорослих, що зумовлює вплив програмового змісту не лише на інтелектуальний, а й на соціальний і особистісний розвиток учня.

Таким чином у молодшого школяра формуються життєві навички, що сприяють соціальному, духовному та психічному здоров'ю:

— уміння слухати;

— уміння чітко висловлювати свої думки;

— уміння відкрито виражати свої почуття, без тривоги і звинувачень;

— адекватна реакція на критику;

— уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей, виявляти допомогу й підтримку;

— уміння бути "членом команди";

— уміння усвідомлювати власну унікальність;

— позитивне ставлення до себе, інших людей;

— уміння правильно виражати свої почуття;

— установка на успіх;

— уміння концентруватися на досягненні мети;

— розвиток наполегливості й

Перед собою поставила завдання, які виконую під час роботи:

- Підвищувати якість освіти через формування соціальної компетентності;забезпечувати умови для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їх природних задатків, нахилів;

- сприяти розвитку критичного мислення, формувати вміння читати та розуміти прочитане, висловлювати свою думку;

- формувати навички роботи з інформацією, аналізу, нучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки;

- розвивати процеси пізнання (сприйняття, пам’яті, мислення, уяви й уваги) та виховати такі важливі якості особистості як цілеспрямованість, працелюбність, організованість, наполегливість, воля.

Для реалізації даних завдань працюю над підвищенням професійного педагогічного рівня: пройшла : он-лайн навчання EdEra для вчителів початкових класів для успішної роботи в НУШ, брала участь в методичному марафоні «Педагогічне ноу-хау»; в методичному аукціоні «Знай, вивчай, упроваджуй», в тренінгу «Компетентності сучасного вчителя. Технології креативності» - Київ,2018 , у вебінарі «Презентація підручників «Математика 1 клас. І «Я досліджую світ. 1 клас, у вебінарі « Сучасне патріотичне виховання» ТОВ «Освітній проект «На урок» ( сертифікат), травень, 2018, працювала в методичній раді МНМЦ.

Підвищуючи свій професійний рівень ділюсь досвідом з колегами на презентаційних уроках, з слухачами курсів при МОІППО (жовтень), з батьками та працівниками ДНЗ (день відкритих дверей- квітень), провела майстер- клас для колег міста по темі «Реалізація компетентнісного підходу до навчання в умовах упровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України», квітень 2018 , на сторінках методичного порталу: «Цінність навчально-методичного забезпечення науково- педагогічного проекту Інтелект України для упровадження в НУШ» травень 2018, «Сучасні форми виховної роботи щодо соціалізації молодших школярів» , червень 2018 .

Опрацювала теми та упорядкувала в збірку «Реалізація компетентнісного підходу до навчання в умовах упровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» ( з досвіду роботи ).

Матеріали методичної розробки знайомлять з системою роботи щодо компетентнісного підходу до навчання в умовах упровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Проаналізовано відвовідність навчального матеріалу науково-педагогічного проекту «Інтелект України» основним ідеям Нової української школи. До методичної розробки входять теоретичний матеріал, конспекти уроки, система вправ.

Протягом цього періоду брала участь в засіданнях м/о(керівник м/о), виступала на педагогічних радах, тренінгах,ділилася досвідом з колегами. Багато уваги приділяла вивченню нормативно - правової бази, яка регламентує діяльність початкової школи.

Підсумки роботи методичного об’єднання початкових класів

(2017-2018н.р.)

Актуальним завданням сучасної системи освіти України є підвищення рівня якості знань учнів. У сучасному світі важливо, щоб освіта давала дітям нові життєві стратегії, життєву компетентність, сприяла мобільності їх соціальної поведінки, тому що саме це дозволяє особистостям долати кризові ситуації, обирати свій шлях у майбутньому

У Законі України «Про освіту» значимим є «виховання відповідальної особистості, яка здатна критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання та вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і своєї крани».

Враховуючи потреби сьогоднішнього учня, визначили далекоглядну мету – підготовити учня початкової школи до самостійного життя, тобто озброїти його інструментарієм для формування власної думки, розв’язування особистісних і міжособистісних проблем, здатності вступати у продуктивний діалог, розуміти значимість актуальних проблем сьогодення, мати власну точку зору, самостійно знаходити інформацію та транслювати її через висловлювання, декодувати отриманий розумовий продукт тощо через навчально – виховний процес .

Тому методоб’єнання вчителів початкових класів працювало в 2017-2018р. над проблемною темою: «Компетентнісний підхід до соціалізації учнів молодших класів», яка підпорядкована проблемній темі школи «Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі як чинник соціалізації майбутніх громадян сучасного суспільства»

В 2017 році на серпневому засіданні м/о вчителів початкових класів визначили ряд проблем, які потрібно розв’язати протягом 2017 -2018рр.:

Завдання вчителів початкової школи :

1. Створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розкриття в них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованостей;

2. Створення умов для здобуття повноцінної освіти на рівні державних стандартів для реалізації індивідуальних творчих потреб, повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку.

3. Забезпечення умов для самовираження, самореалізації, саморозвитку учнів через різні види діяльності.

4.Формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці у світі, що динамічно розвивається.

5. Організація виховного процесу на засадах національно-патріотичного виховання. Спрямованість педагогічної діяльності на досягнення вихованості учнів.

6. Забезпечення соціального захисту та адаптації учасників освітнього процесу;

7. Удосконалення методичної роботи на підставі визначення особистісної компетенції кожного вчителя, застосування нестандартних форм і методів в проведенні методичних заходів, підвищення значення самоосвіти.

Розв’язати дані завдання можливо шляхом зміни роботи вчителя в напрямку сприяння розвитку кожної особистості, посилення уваги до індивідуальної роботи з учнями, ретельного аналізу всіх аспектів педагогічної діяльності, використанням особистісно орієнтованого й диференційованого підходів в освітньому середовищі, корегування роботи в системі «вчитель –– учень – батьки», вдосконалення системи роботи зі здібними учнями.

«Світ, у якому доведеться жити нашим дітям, змінюється вчетверо швидше, ніж наші школи», – зазначає відомий американський педагог доктор В.Дагельт. Сьогодні у школі навчається покоління дітей, яке живе в інформаційному суспільстві, у цифровому середовищі і тому з’являється необхідність переосмислити самоцінність знань та самодостатність учителя, як джерела інформації.

Нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін. А сутність змінполягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі.

Робота методичного об’єднання вчителів початкових класів спрямована на поглиблення знань учителів з питань методики, педагогіки, психології, розвитку прогностично-аналітичних умінь. Протягом навчального року з вчителями проводиться різнорівнева методична робота, яка поєднує в собі колективні та індивідуальні форми.

В роботі методичного об’єднання приділяється велика увага:

. вивченню та обговоренню директивних та нормативних документів в галузі освіти;

. плануванню роботи на навчальний рік;

. обговоренню навчальних програм;

. заходам щодо посилення позитивної мотивації навчання учнів, підвищення якості знань та рівня навчальних досягнень учнів з

навчальних базових дисциплін;

. методичній допомозі молодим вчителям;

. підвищенню фахового рівня вчителів з урахуванням особистісних можливостей кожного вчителя;

. використанню форм продуктивного навчання, збільшення обсягів самостійних, творчих завдань;

. індивідуальній роботі з обдарованими та здібними дітьми з метою підготовки їх до предметних олімпіад, інтелектуальних

конкурсів,

Досвід переконує, що освіта буде результативною й якісною тоді, коли рівень професійної компетентності вчителів відповідатиме вимогам часу.

Вчителі працюють над удосконаленням навчально-виховного процесу, дотримуючись Конституції України, Законів України «Про освіту, «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Указів Президента, обласних і міських програм спрямованих на розвиток освітньої галузі, нормативних документів МОН України, інших відомств.

Працюючи над проблемною темою методоб’єднання та школи , кожен вчитель також працює над своєю особистою проблемною темою, яка направлена на виховання учня як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях.

Зінченко Т.Т. « Впровадження інноваційних технологій для соціалізації молодших школярів шляхом удосконалення освітнього процесу»

Опанасенко В.М. «Соціалізація учнів початкових класів через використання інтерактивних технологій»

Стасюк О.С. «Компетентнісний підхід щодо формування соціальної компетентності в умовах упровадження НПП «Інтелект України»

Зуєва Н.О. « Реалізація компетентнісного підходу на уроках читання в умовах упровадження НПП «Інтелект України»

Будулуца К.В. «Соціалізація молодших школярів через ігрову діяльність»

Адасько А.І. «Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках української мови»

Дудник Л.М. «Формування соціальної компетентності молодших школярів».

Шелепова В.І. «Ігрові ситуації як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів»

Георгейко В.В. «Диференційний підхід до навчання учнів корекційного класу»

З метою самовдосконалення, підвищення рівня педмайстерності вчителі пройшли курси підвищення кваліфікації при МОІППО Зінченко Т.Т., Зуєва Н.О., Бондаренко О.С.)

Вчителями в рамках підготовки до нового навчального року належна увага приділялась облаштуванню шкільного приміщення для прийому першокласників. Проведено ремонти у класних кімнатах, оформлено кімнату для групи продовженого дня, створено ігрові куточки для організації рухливих ігор.

У школі, для кращої адаптації дітей до навчання, були проведені для батьків майбутніх першокласників батьківські збори, екскурсії по школі, зустрічі-знайомства з першою вчителькою, організовано постійно діючий консультаційний пункт, де вчителі надають допомогу батькам стосовно підготовки дітей до навчання у школі.

Актуальним завданням сучасної системи освіти України є підвищення рівня якості знань учнів. У сучасному світі важливо, щоб освіта давала дітям нові життєві стратегії, життєву компетентність, сприяла мобільності їх соціальної поведінки.

З метою вирішення проблеми педагогами здійснюється пошук і впровадження інновацій у навчально-виховний процес.

На сьогодні вчителі початкових класів мають певний досвід і змістовні результати використання у навчально-виховному процесі таких інновацій:

- навчання за навчально – педагогічним проектом «Інтелект України»;

- Технологія критичного мислення;

- Здоров’язбережувальні технології;

- Інформаційно-комп’ютерні технології.

- «Мнемотехніка»

Впровадження компетентнісного підходу в систему освіти потребує перегляду вимог до професійної майстерності вчителів. Адже давно доведено, що якість освіти набагато більше залежить саме від підготовки вчителя, ніж від якості програм і підручників. Тому ефективним механізмом впровадження компетентнісного підходу є діяльність щодо підвищення професійної компетентності педагогів.

Так, на сьогоднішній день м/о вчителів початкових класів складається з : 11 вчителів( вища категорія - 5, І категорія -2, ІІ категорія –3, категорія «спеціаліст» - 1, Звання «Старший вчитель» - 3, звання «Методист» - 1 )

Якщо проаналізувати кадровий склад педагогів початкової школи , то можна побачити, що школа має достатню кількість досвідчених, висококваліфікованих педагогів.

Вчителі брали участь в роботі локацій – освітній фестиваль «Освіта Миколаєва: кращі практики, перспективи розвитку, кроки до успіху»:

Зінченко Т.Т. «Система національно-патріотичного виховання» (ЗОШ №1)

Опанасенко В.М. , Зуєва Н.О. , Адасько А.І. « Нові підходи до навчально-виховного процесу в початковій школі» (ЗОШ№22),

Опанасенко В.М «Інформаційні технології» ( ЗОШ № 19)

Стасюк О.С. «Квестові технології у початковій школі» (ЗОШ №19), «Використання евристичних методів навчання в початковій школі – ЗОШ №65

Брали участь у тренінгах : конференціях :

«Інтерактивна навчальна платформа з математики» – Шелепова В.І ., Адасько А.І. (ЗОШ19)

«Ділова гра за участю логопункта «Потреби у сучасному навчанню ЗПР» - Будулуца К.В(ЗОШ19)

«Навчальні стратегії та технології педагога у роботі з дітьми , які мають гіперактивний розлад з дефіцитом уваги» – Будулуца К.В. (НМЦ)

Крім того , вчителі брали участь у роботі творчих груп міста:

«Організація навчально-виховної роботи у початкових класах, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» -

Стасюк О.С., Зуєва Н.О

Відвідали:

Заняття школи молодого вчителя «Вимоги до сучасного уроку. Моделювання сучасного уроку з використанням інноваційних технологій» -

Майстер-клас І.Рубленко «Ментальна арифметика» - Опанасенко В.М., Шелепова В.І.

Практико-орієнтований семінар «Впровадження ІКТ в освітній процес на прикладі інтерактивного курсу Вчи. ком. Юа з математики» - АдаськоА.І., Шелепова В.І.

Але, разом з тим, процес зростання фахового рівня вчителя супроводжується так званою «стандартизацією» його поведінки і внутрішнього світу. В свідомості педагога накопичується все більше готових зразків педагогічної діяльності. Це призводить до того, що вчитель відповідає вимогам, що висуває адміністрація, але при цьому знижується його творчий рівень, згасає бажання щось змінювати.

Протягом року вчителі брали участь у тижні педмайстерності, де поділилися досвідом роботи з колегами та проведено тиждень молодого вчителя. Створено графік взаємо відвідувань уроків.

Зінченко Т.Т. та Стасюк О.С. презентували уроки для слухачів МОІППО.

В березні вчителі Зуєва Н.О. та Стасюк О.С. презентували уроки та класні години вихователям, завідувачам дитячих садків, батькам в рамках Дня відкритих дверей.

В квітні Стасюк О.С. проводила майстер – клас для вчителів міста , які бажали познайомитися з методикою проведення уроків за проектом «Інтелект України». Тема майстер-класу: «Реалізація компетентнісного підходу до навчання в умовах упровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України»

Реалізація виховання освіченої, фізично та соціально здорової творчої особистості є найактуальнішою проблемою суспільства. Формування здорового способу життя можливе лише через інтеграцію знань. Для повноцінного висвітлення теми з основ здорового харчування наші вчителі впроваджували інтегрований курс «Абетка харчування», мета якого сформувати в учнів свідоме ставлення до власного здоров’я та раціонального харчування як способу його збереження і зміцнення.

Одним із завдань школи на сучасному етапі полягає не тільки в тому, щоб підготувати дітей до самостійного життя, але й виховати інтелектуальну еліту нації, адже вони – майбутнє нашої держави.

У нашій школі учні 1-А та 2-А класів навчаються за науково-педагогічною програмою «Інтелект України». Зокрема, для цього у школі створена навчально-матеріальна база, класи обладнані мультимедійною технікою, дидактичним матеріалом.

Згідно ідеї проекту, на кожному уроці в проектних початкових класах застосовуються інформаційно-комунікаційні технології та мультимедійне забезпечення, адже сьогодні нові інформаційні технології – невід’ємна частина нашого життя. Їх застосування дає змогу інтенсифікувати процес навчання в початковій школі, зробити його наочнішим і динамічнішим, скоротити час на вивчення теми, підвищити рівень сприйняття і розуміння учнями матеріалу, формувати уміння працювати з інформацією, формувати дослідницькі уміння, розвивати комунікативні здібності молодших школярів.

Учні початкових класів, які працюють за проектом, мають високий рівень мотивації до навчання, вміють працювати з інформацією.

Враховуючи все вище зазначене можна зробити висновок, що основними результатами роботи над проблемною темою «Компетентнісний підхід до соціалізації учнів молодших класів» є :

-Усвідомлення педагогами актуальності і необхідності компетентнісного підходу як дієвого засобу забезпечення якості освіти;

- Зростання соціальної активності учнів через: участь у різноманітних інтелектуальних і творчих конкурсах; учнівське самоврядування;

Учні першого класу взяли участь у конкурсах «Розумничка», «Олімпусик весняний», «Соняшник»,»Весняний колосок».

Учні других класів взяли участь у конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Соняшник», «Новорічні фантазії», «Олімпус»(Логічне мислення), «Геліантус», «Sunflower», «Весняний колосок», «Олімпусик весняний», Районний етап виставки – конкурсу іграшок та сувенірів «Новорічні та Різдвяні фантазії», Міська виставка – конкурс іграшок та сувенірів «Новорічні та Різдвяні фантазії», міський конкурс «Шевченкове слово».

Учні третього класу взяли участь у конкурсі «Колосок», «Кенгуру», «Соняшник», «Весняний колосок», «Бебрас», «Новорічні фантазії», «Грінвіч», брали участь в конкурсі ім..П.Яцика, «Sunflower», «Олімпусик осін.сесія».

Учні четвертого класу взяли участь у конкурсах: «Колосок», «Кенгуру», «Соняшник», «Весняний колосок», «Новорічні фантазії», «Грінвіч», «Олімпус», Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок», брали участь в конкурсі ім..П.Яцика , міська предметна олімпіада

З метою формування згуртованого учнівського колективу створена система виховної роботи. З перших днів навчання педагогічний колектив початкової школи прагне підсилювати виховний потенціал уроків і позаурочних заходів, закріплювати традиції школи. Працюють гуртки «Вокальний» , бісероплетіння, «Всезнайки», «Абетка харчування» , «Літературне Джерельце», «У світі чарівних звуків та слів», «Читайлик», «Школа доброти», «У світі казки».

Для створення і згуртування дитячого колективу активно використовувались різні iгри і свята, яскраво, святково, урочисто пройшли заходи, родинні свята. Свято однієї казки, участь у фестивалі «Рік Японії в Україні», ярмарці «Щедра осінь», заходах по вивченню правил дорожнього руху, у заходах «Бібліотека за здоровий спосіб життя», День фінансової грамотності, у заходах до Дня української писемності. Були організовані виставки дитячих робіт з природного матеріалу, конкурси малюнків, виставки творчих робіт. Школярі початкових класів брали участь у різноманітних предметних конкурсах, відвідували музеї міста (краєзнавчий), побували на екскурсіях в студії «Пан шоколад», на миколаївському хлібзаводі, на виставі в театрі. Батьки як партнери в освітньому процесі провели майстер-клас по виготовленню святкових пряників «миколайчиків».

Система роботи в початкових класах побудована так, що всі заходи готуються спільно : учитель - батьки – діти, що допомагає згуртувати дитячі колективи. Ми співпрацюємо з дитячою бібліотекою №6, центром реабілітації. Оздоровленню дітей приділяється належна увага.

Значна увага приділяється національно - патріотичному вихованню. В кожному класі проведенні уроки – пам’яті, заходи «Україна – європейська держава», уроки до Дня збройних сил України., до Дня пам’яті та примирення.

Аналіз результатів контрольних робіт, відвіданих робочих і презентаційних уроків показав, що підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, рівень знань учнів.

У початковій школі на кінець року навчалося 189 учнів. Атестувалися 3- 4 класи 70 учнів.

З них з високим рівнем закінчили 10 осіб.

На початковому рівні – - учні.

Відповідно до річного плану роботи школи, з метою контролю за формуванням знань, умінь, навичок учнів початкових класів у квітні-травні 2018 року проведено підсумкові контрольні роботи з української мови та математики у 1-3 класах за текстом адміністрації.

Результати виконання контрольних робіт виявили такі показники рівня навченості учнів з української мови:

Клас ПІБ вчителя Пи-са- ло Почат-ковий рівень Серед-ній рівень Достат-ній рівень Висо-кий рівень КНД Якість знань К.р. за І семестр
КНД Якість знань
Зуєва Н.О. 25 1(4%) 7(28%) 13(52%) 4(16%) 68%
Шелепова В.І.
1-В Будулуца К.В. 12 3(25%) 2(16,6) 7(58%) - 58%
Підготовч. Георгейко В.В.
2-А Стасюк О.С. 25 1(4%) 8(25%) 9(36%) 7(28%) 64% 66%
2-Б Адасько А.І. 19 6(30%) 9(49%) 4(21%) - 21%
Опанасенко В.М. 25 3(10%) 5(17%) 12(41%) 5(17%) 6,8 58% 6,6 53%

Результати контрольних робіт свідчать про те, що більшість учнів початкових класів мають достатній та високий рівні сформованості орфографічних, пунктуаційних та графічних умінь і навичок.

Учні 1-х і підготовчих класів виконували списування з друкованого тексту. За критеріями оцінювання виставляється одна оцінка, до уваги береться грамотність і культура оформлення письмової роботи. Учні 1А класу при списуванні тексту дотрималися основних вимог до форми та розміру букв (78%), правильно поєднали букви у словах (68%), припустилися орфографічних помилок (64%), у написанні власних назв(52%), у побудові звукової моделі слова(32%).

В роботах учнів 1-В класу та підготовчого класів є відхилення щодо графічного зображення букв – у формі літер, розмірі, нахилі; у поєднанні літер. Вчителям Георгейко В.В., Будулуці К.В. необхідно більше уваги приділяти звуко-буквеному аналізу слів, продовжувати працювати з учнями над каліграфічним написанням літер, охайністю виконання учнями завдань, проводити індивідуальну роботу.

Учні 2А, 2-Б, 3А класів писали диктант. Результати підсумкового диктанту в 2А класі показали, що учні засвоїли теоретичний матеріал, володіють практичними вміннями та навичками відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти. Учні 2-А класу добре засвоїли перенос слів (88%), вживання великої літери у власних назвах, написання словникових слів та слів з апострофом, написання слів з ненаголошеними голосними (100%), написання слів з Ь (100%), написання слів з ДЖ, ДЗ (92%). 75%учнів правильно пишуть літери, їх поєднують, дотримуються культури оформлення письмової роботи.

Результати підсумкового диктанту в 2Б класі показали, що 47% учнів пишуть слова, букви яких правильного розміру., 65% правильно поєднують букви у словах. Але 54% учнів допустили помилки у визначенні абзаців, 40% учнів у вживанні розділових знаків, 28% у вживанні великої літери.

Аналіз контрольної роботи учнів 3А класу показав, що учні гарно засвоїли написання слів з Ь, написання власних іменників, вживання знаку оклику в кінці речення, вживання слів з дзвінкими приголосними,перенос слів. Погано засвоїли вживання букви Щ, Є, Ї.Декілька учнів припустилися помилок в заміні букв. В основному відбувається заміна слів на російську мову. У наступному навчальному році вчителю ОпанасенкоВ.М.. рекомендовано спланувати роботу щодо усунення прогалин у знаннях учнів шляхом індивідуального підходу до навчання та систематичними повторенням й закріпленням вивченого.

Підсумки контрольної роботи з математики наведено в таблиці:

Клас ПІБ вчителя Пи-са- ло Почат-ковий рівень Серед-ній рівень Достат-ній рівень Висо-кий рівень КНД Якість знань К.р. за І семестр
КНД Якість знань
Зуєва Н.О. 28 3(11%) 10(36%) 9(32%) 6(21%) - 53% - -
Шелепова В.І. - -
1-В Будулуца К.В. - -
Підготовч. Георгейко В.В.
2-А Стасюк О.С. 23 1(4,3%) 6(26%) 9(39,1%) 7(30,4%) 69% 71%
2-Б Адасько А.І. 20 4(7%) 7(45%) 9(48%) - 48%
Опанасенко В.М. 27 5(19%) 7(26%) 11(41%) 4(15%) 6,5 56% 6,7 57%

Текст підсумкової контрольної роботи для 1А класу складено авторами проекту «Інтелект України», містить 7 завдань на визначення умінь учнів записувати двоцифрові числа у порядку спадання, зростання; порівнювати одиниці довжини; додавати, віднімати одноцифрові числа з переходом через десяток та двоцифрові без переходу через десяток, знаходити невідоме число, розв’язувати задачу на знаходження суми, будувати відрізок та вимірювати довжину відрізка, розв’язувати задачу з логічним навантаженням. 14% учнів неправильно розв’язали задачу та виконали додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток; 32% учнів неправильно виконали віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток, 21% неправильно виконали додавання двоцифрових чисел. Типовими помилками є порівняння одиниць довжини (53%), знаходження невідомого доданка (32%), розв’язання задачі з логічним навантаженням (78%).

Учні підготовчого класу вміють записувати «сусідів» числа (попереднє і наступне), обчислювати числові вирази на додавання і віднімання в межах 10, правильно виконують креслення відрізку заданої довжини. Учні допустилися помилок під час розв’язання задачі ( 3 учні, 37%), порівняння виразу з числом. Більшість учнів підготовчого класу виконали роботу охайно, каліграфічно.

Текст підсумкової контрольної роботи для 2-А класу складено авторами проекту «Інтелект України», містить 6 завдань на визначення умінь учнів : порівнювати трицифрові числа, обчислювати вирази на додавання та віднімання одиниць вартості

Обчислювати письмово вирази на додавання та віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд; обчислювати вирази на табличне множення та ділення, множення чисел на 1 , на 0 , на 10, розв’язувати складену задачу на дворазове зменшення числа в кілька разів та знаходження суми, уміти накреслити прямокутник та знайти периметр.

Типовими помилками в роботах другокласників є : Віднімання одиниць вартості – 11 учнів – 47%, додавання трицифрових чисел з переходом через розряд –8 учнів - 34%, віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд –11 учнів-47%, недописали третю дію в задачі (сума 3 доданків) -6- 26%, неточність в кресленні прямокутника – 6 – 26%

Учні добре засвоїли : порівняння трицифрових чисел – 100%, додавання одиниць вартості -100%, табличне множення та ділення – 22уч – 95%, множення на 1,10 – 20 учнів –86%, знаходження периметра прямокутника – 20учнів – 86%

Контрольна робота для учнів 2-Б класу складається з 5 завдань. Учні добре засвоїли додавання в межах 100 з переходом через десяток 54%, розв’язали складену задачу 43%, неправильно обрали дію для розв’язання -47%., 10% учнів не приступили до розв’язування задачі. 87% учнів накреслили квадрат та знайшли його периметр, 8% припустились неточності, 5% не приступили до виконання завдання. , виконали буквений вираз – 50%, допустили помилки - 25%. Вчителю в подальшому більше розвивати обчислювальні навички та вміння перетворювати одиниці довжини.

Аналіз контрольних робіт 3А класу засвідчив добрі уміння учнів обчислювати дії з іменованими числами та вирази, які містять множення одноцифрового числа на двоцифрове.

Разом з тим учні 3А класу допустилися помилок на знаходження периметру , розв’язанні задачі на три дії. Вчителю Опанасенко В.М.. рекомендовано активізувати роботу щодо формування навичок логічного мислення учнів, просторових уявлень, навичок самоконтролю.

Результати контрольних робіт 1-Б класу не надала вчитель Шелепова В.І., що не дало можливість їх проаналізувати .

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30 грудня 2014 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602 та наказу МОН України від 20.10.2016 р. «Про проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 2017-2018 навчальному році» із змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 «Про внесення змін до наказу МОН України від 20.10.2016 року» у 4 класі державна підсумкова атестація проведена з двох предметів: української мови, математики.

Атестацію проведено письмово у формі підсумкових контрольних робіт.

Зміст завдань сформовано відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учнів, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Завдання для підсумкових контрольних робіт розроблено методичним об’єднанням вчителів початкових класів відповідно до розділу ІІ Орієнтованих вимог до змісту атестаційних завдань для проведення ДПА у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і затверджено директором навчального закладу.

Результати контрольних робіт виявили наступний рівень сформованості знань, умінь і навичок:

Предмет К-ть учнів всього К-ть учнів, які складали ДПА К-ть учнів, які мають початковий рівень К-ть учнів, які мають середній рівень К-ть учнів, які мають достатній рівень К-ть учнів, які мають високий рівень
Математика 40 – 100% 37- 92,5% 1- 2,5% 10 – 25% 11 – 27,5% 15 – 37,5%
Українська мова 40 – 100% 38 – 95% -------- 16 – 40% 13 – 32.5 % 9 – 22,5%

Результатами ДПА з математики та української мови підтверджено рівень навчальних досягнень учнів 4- А класу.

За підсумками ДПА з математики виявлені проблеми при обчисленні виразів на дії з багатоцифровими числами, на дії з іменованими числами, при розв’язуванні текстових задач.

За підсумками ДПА з української мови в окремих учнів труднощі виникли під час виконання тестових завдань, написання спільнокореневих слів, визначення числівників. Були допущені помилки при списуванні тексту, у відновленні послідовності подій у творі, у висловлюванні власної точки зору щодо прочитаного тексту.

Це обумовлено прогалинами у знаннях з певних тем в учнів , які отримали бали середнього та початкового рівня.

Зазначені результати свідчать про якість повторення вивченого матеріалу наприкінці навчального року, підготовки учнів до ДПА, систематичну роботу вчителя Зінченко Т.Т. щодо формування навчальних предметних компетентностей в учнів, змістовну роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів.

Аналіз підсумків за 2017 – 2018 навчальний рік показує, що в цілому педагогічний колектив вчителів початкових класів в процесі своєї діяльності реалізовує мету і завдання, поставлені на початку навчального року. Зокрема достатній рівень навчання і виховання учнів підтвердився участю і результатами учнів у творчих конкурсах, всеукраїнських інтерактивних олімпіадах і конкурсах, але є ряд не виконаних завдань та нереалізовані перспективи, зокрема: необхідність подальшого удосконалення методичної роботи з використанням сучасних активних форм і методів з метою активізації творчої діяльності педагогів, не брали участь у професійних конкурсах.

До основних факторів, які перешкоджають підвищенню рівня навчальних досягнень учнів, слід віднести:

- недостатнє використання індивідуального підходу до навчання учнів з боку вчителів;

- недостатньо дієвий взаємозв’язок між класним керівником та вчителем – предметником для здійснення індивідуального моніторингу навчальних досягнень учня;

- перевантаження обсягом домашніх завдань з окремих предметів та недостатній контроль за їх виконанням;

- невелика кількість годин і великий обсяг навчального матеріалу з деяких предметів;

- психологічна неготовність до навчання деяких учнів;

- проблеми окремих учнів, пов’язані з особливостями їхнього психофізичного розвитку, пропусками занять за станом здоров’я, індивідуальною пониженою мотивацією та здібностями до навчання, особливостями поведінки;

- відсутність допомоги й контролю з боку батьків.

Розв’язати данні проблеми можливо шляхом посилення уваги до індивідуальної роботи з учнями, ретельного аналізу всіх аспектів педагогічної діяльності, використанням особистісно орієнтованого й диференційованого підходів в НВП, корегування роботи в системі « вчитель – класний керівник – учень – батьки», посилення вимог та контролю до виконання домашніх завдань, вдосконалення системи роботи зі здібними учнями.

Поряд з цим аналіз педагогічної практики виявив ряд проблем:
- Перевага «знаннєвого» підходу в організації навчально-виховного процесу над практичним.
- Стихійний характер інноваційної діяльності.
- шкільний досвід вчителів не в повній мірі висвітлюється на сторінках фахових журналів

- Не систематичне виявлення причин низької успішності окремих учнів та шляхи їх подолання ;

- Недостатня моральна готовність учителів до участі в освітянських конкурсах.

Підсумки проведення тижня початкових класів

З 12.12. 16 по 17.12.16 в школі проходив Тиждень початкової школи під гаслом «Ми – діти України» . Кожен день тижня був тематичним та насичений різноманітними заходами, які розкривали таланти, здібності учнів і професіоналізм наших вчителів і спрямований на національно патріотичне виховання . Тому і дні були не предметні , а саме : « Вивчаємо історію Україниї», «Вивчаємо твори письменників Миколаївщини», «Підтримаємо захисників України», «Шануймо українські традиції», «Святий Миколай крокує по країні»..

/Files/images/mo_pochshk/image (73).jpgГотуємо листи для захисників

Розпочався тиждень Святковою лінійкою . Проведено конкурс віршів «Всім серцем любіть Україну свою – і вічні ми будемо з нею», створено виставку малюнків «Моя Україна – найкраща країна» , та організовано флеш – моб «Одягни вишиванку» музичним ранковим вітанням учнів школи. Діти ознайомились з творами миколаївських письменників (Л.Чижової, М.Вінграновського, С.Черкасенка). Учні взяли участь у Акції «Лист привітання захиснику АТО», а також у майстер – класі «Виготовлення ангела – охоронця». Була організована виставка дитячих робіт «Ми талановиті українські діти» та «Майстерня Святого Миколая» .

/Files/images/mo_pochshk/imvage.jpg

Учні також мали можливість проявити свої здібності при виготовлені листівки до святого Миколая, показати свою кмітливість, логіку , взявши участь у різноманітних іграх, вікторинах , які проводили учні шкільного самоврядування.

Цікавим був тиждень і для вчителів . Кожен вчитель на уроках на запрошення ділився своїм досвідом роботи, показували свою майстерність та професіоналізм. Кожен проведений урок мав свою родзинку.

Так цікавим і захоплюючим був урок з української мови в 4 класі (вчитель : Зуєва Н.О) . Тема уроку: Складання есе «Я – справжній друг?». Формуючи навички критичного мислення, вчитель сприяла поглибленому осмисленню поняття "дружба", "друг"; формувала моральні якості учнів : уміння дружити, цінувати і берегти дружбу, бути справжнім другом. На уроці застосовувала методи і прийоми : гронування, аргументоване есе, сенкан, дискусійна сітка, передбачення.

Нетрадиційним був урок з української мови в 3 класі , у вигляді подорожі на український ярмарок. (Вчитель Зінченко Т.Т.). Тема уроку : Закріплення вивченого про дзвінкі та глухі приголосні звуки. На уроці вчитель використовувала дидактичні ігри "Веселковий диктант"., "Порівняй", "Доміно", методи та прийоми критичного мислення. .. Виконуючи різноманітні вправи, учні протягом уроку себе самооцінювали на кожному етапі уроку. Кожне завдання несло емоційне забарвлення , діти відчували особистий успіх. Урок мав національно - патріотичне навантаження : ознайомлення з використанням рушника у побуті, народними оберегами українського народу, українською народною їжею. Вчитель на уроці впроваджувала інноваційні технології для соціалізації учнів .

Урок навчання грамоти в 1-Б класі ( тема : " Звук т, т* , позначення їх буквою "те". Читання складів , слів, речень". Вчитель - Фоменко Т.А.) направлений на формування вмінь учнів виконувати синтетичні та аналітичні дії зі звуками, читати склади, слова з новою буквою. Урок багатий на наочність . Вчитель використовувала ІКТ, ігрову технологію.

Урок навчання грамоти в 1- А класі проведений за програмою проекту "Інтелект України". Вчитель : Стасюк О.С.. Тема уроку " Звук х, букви Хх. Звук ж, букви Жж. Письмо великих літер Х,Ж.". Урок письма вчитель представила з використанням алгоритмічного методу, що передбачає ознайомлення учнів з алгоритмами написання основних елементів букв, а також малих і великих літер, що здійснюється за допомогою педагогічних програмних засобів (ІКТ). При цьому відзначено , що є системою використання на кожному уроці вправ, спрямованих на розвиток в учнів дрібної мускулатури руки, окоміру, координації рухів, засвоєння ними правил сидіння за партою, умінь правильно тримати ручку, класти зошит і користуватися ним.

Вчитель Будулуца К.В. запросила на виховну годину у свій підготовчий клас. " Йде святий Миколай, ти добром його стрічай". Учні розповідали вірші, відгадували загадки, грали в ігри, співали пісні. На занятті панував веселий настрій , діти були активними учасниками дійства.

До бібліотеки запрошували всіх новорічні звуки пісень , лунав сміх. Базиленко Л.П. для учнів 1-4 класів провела інтелектуально - ігрову програму «Чудове свято - Новий рік» . Учні мали можливість позмагатися у відгадуванні загадок, у вікторинах по знанню зимових казок, пісень. А дійство закінчилось дружнім завзятим танцем.

До проведення тижня були залучені і батьки. В кожному класі були проведенні родинні свята до Дня Святого Миколая, де без уваги не залишилася жодна дитина .

Тиждень закінчився загально шкільним дійсвом « Забілів снігами гай їде Святий Миколай» , на якому лунали пісні про Святого Миколая і учні початкової школи доводили своїми талантами та успіхами, що гідні подарунків від Святого Миколая.

А в вихідний день - батьки, діти та вчителі спільно відвідали міський театр ім..Чкалова , де переглянули виставу «Чарівник смарагдового міста»

листопад 2016

«Мово українська, гордосте моя!»

Уже традиційно у перші тижні листопада в нашій школі урочисто проходять заходи щодо відзначення Дня української писемності та мови, який всі українці світу відзначають 9 листопада. Найрізноманітніші заходи з нагоди Дня писемності тривали упродовж тижня. Це і конкурси, й виставки, і концертні програми, і просто змагання, а також цікаві уроки про скарби рідного слова, тематичні лінійки, класні години.
Цього року програма тижня була, як завжди, досить насиченою. Учні мали змогу поринути у багатющий світ краси і принад рідної української мови, вшанувати пам'ять про видатних діячів нашого народу, завдяки яким вона сьогодні у нас є.
Метою всіх проведених заходів було:
- донести до учнів красу і багатство української мови;

- формувати відчуття краси рідної мови;

- розвивати мовленнєві здібності учнів;

- збагачувати словниковий запас;

- виховувати любов до рідної мови та розуміння її краси і необхідності для нашого життя.

Одним із яскравих заходів було проведено Усний журнал серед учнів початкових класів «Слово про слово». Учні мали змогу дізнатися про виникнення писемності, історію розвитку української писемності. Звучали вірші українських поетів про мелодійність , ніжність мови та українські пісні у виконані учнів./Files/images/9_listopada/IMG_8861.JPG/Files/images/9_listopada/IMG_8865.JPG

Бібліотекар школи Базиленко Л.П організувала тематичну виставку художньої, наукової, публіцистичної літератури про українську словесність «Слова… В вас мудрість вічна і любов жива». Серед учнів 1-4 класів провела «Ранок мовних ігор». Присутні отримали приємні враження та гарний настрій.

/Files/images/9_listopada/IMG_8858.JPG

10 листопада пройшов перший етап ХVІ Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика. Бажаємо нашим переможцям перемоги у ІІ етапі конкурсу.


"Ми тепер не просто діти, ми вже справжні школярі"

У Миколаївській загальноосвітній школі І - ІІІ ступенів № 17 в 1 А класі
відбулося свято "Ми тепер не просто діти, ми вже справжні школярі". Метою
даного заходу є створення атмосфери
свята, піднесеного настрою, радості за свої перші перемоги; розвиток творчих
здібностей дітей та вміння виступати перед аудиторією; виховувати позитивне
ставлення до навчання, бажання гарно вчитися, прищеплення правил правильної
поведінки в школі, сприяти згуртуванню дитячого та батьківського колективів.


Вже два місяці діти провчилися в школі, вони багато чому навчились,
підросли, подружились один з одним. Зовсім нещодавно їх називали малюками,
дошкільнятами, а тепер вони: «Першокласники!»


І щоб довести це, першокласники пройшли
випробування. Випробування, звичайно, були різні: і важкі, і легкі. Їх
принесли казкові герої : Незнайко, Буквар, Математика, Мальвіна,
казковий Зошит і Ручка.


На свято прийшли найрідніші люди: мами, татусі й
бабусі, дідусі. Учні 1 класу разом з учителем Опанасенко Вірою Миколаївною старанно готувалися до важливої події. На святі звучали вірші, пісні. Учні відгадували загадки,
повторили правила для учнів, грали в мовні ігри. Довели батькам, вчителям,
старшокласникам, що з гордістю можуть нести звання Школяр. Першокласники дали
обіцянку казковим героям, що будуть любити школу, поважати вчителів і гарно
вчитися. Як доказ того, що вони стали
членами великої шкільної родини, дітям вручили посвідчення першокласників.


Нехай цікавим і
щасливим буде ваше шкільне життя!


Вересень 2016

Ось вже і вересень на порозі . Пролунав Перший дзвоник , який запросив всіх учнів на Перший урок в цьому навчальному році, мета якого -

ознайомлення школярів з історією рідного краю та усвідомлення її як невід’ємної частини загальної історії України, формування патріотизму та почуття гордості за свою країну.

/Files/images/mo_pochshk/1 сентября 007.jpg

/Files/images/mo_pochshk/1 сентября 012 - копия.jpg

/Files/images/mo_pochshk/перший урок - Молитва за Україну.jpg

/Files/images/mo_pochshk/1 сентября 122.jpg

/Files/images/обдарованість.jpg

Обдарована дитина — дитина, яка вирізняється яскравими, очевидними, інколи визначними досягненнями або має внутрішні задатки для таких досягнень у певному виді діяльності.

Робота з обдарованими дітьми

Вкладення

Шляхи формування соціально – трудової компетентності

в початковій школі

( з досвіду роботи вчителів початкових класів)

Якщо є світло в душі, буде краса в людини,

Якщо є краса в людини, буде гармонія в домі,

Якщо є гармонія в домі , буде порядок у нації,

Якщо є порядок у нації, буде мир у світі.

На освіту нині суттєво впливають зміни в сучасному суспільстві.

Головний екзаменатор наших учнів – життя. Наскільки вони будуть адаптованими до соціального середовища, здатними оперативно приймати правильне рішення в нестандартних ситуаціях, вмітимуть аналізувати й контролювати власну діяльність, залежить насамперед від школи .

Досить довгий час школу обвинувачували в тому, що вона не готує дитину до життя. Учню, вистачало знань, але не вистачало вмінь, досвіду застосування даних знань у різних життєвих ситуаціях. У сучасному стрімкому світі витрачати час спочатку на навчання, а потім на підготовку до життя – то просто гаяти його. А нинішній світ особливо потребує сильних особистостей. Їх сила у доброзичливості і вмінні контактувати з різними людьми, у розумінні і прийнятті їх самоцінності і унікальності, у високому професіоналізмі і здатності до самовдосконалення, у здатності до інноваційної діяльності, у вмінні не перекладати свій тягар на чужі плечі, а самостійно вирішувати свої проблеми, у здатності програвати, не озлоблюючись, спостерігати за успіхом друга, не заздрячи. Ця сила іншого ґатунку, вона здатна принести дитині щастя. Тому стрижневим поняття нової школи є стратегія життя особистості, динамічна система уявлень людини про своє життя, яка зорієнтовує і спрямовує її поведінку упродовж тривалого часу. Отже, система освіти, за «Національною доктриною розвитку освіти України у 21 столітті», має забезпечувати: - формування особистості та професіонала-патріота України; - формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості; - формування трудової і моральної життєво творчої мотивації. Я впевнена, що наші учні досягнуть успіху в житті.

Особливо важливо, в молодшому шкільному віці, коли закладаються основи успішної навчальної діяльності - це організувати процес формування ключових компетентностей: комунікативної, соціально - трудової, інформаційної, навчально-пізнавальної, компетенції особистого самовдосконалення.

Соціально-трудова компетентність - пов’язана з готовністю робити свідомий вибір, орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя; оволодіння етикою громадянських стосунків, навичками соціальної активності, функціональної грамотності; уміння організувати власну трудову діяльність.

Соціальна компетентність:

- формування цінностей демократичного суспільства, громадських якостей особистості, спроможність взаємодії з іншими людьми;

- почуватися часткою колективу, жити з ним спільним життям;

- вміти спілкуватися з друзями, шанобливо ставитися до дорослих, дбати про членів родини, виявляти доброту, співчуття, милосердя;

- знати правила культури поведінки;

- відповідально ставитися до обов’язків .

Трудова компетентність – виховання готовності до виконання трудової діяльності, пов’язаної з побутом, обов’язками, оволодіння новими напрямками діяльності.

Аспекти соціально – трудової компетенцїі:
-
вміти представити себе усно, написати анкету, лист, привітання.
-вміти представити свій клас, школу,
-виступати з усним повідомленням, вміти поставити питання
-володіти різними видами мовленнєвої діяльності (монолог, діалог, читання, письмо)

Вчителі початкових класів нашої школи будують свою роботу на наданні учням можливостей міркувати, зіставляти різні точки зору, формулювати та аргументувати власну точку зору, спираючись на знання фактів, законів, закономірностей, вироблених наукою, власне спостереженнях, досвіді, умінні проектувати і реалізувати власні навчальні проекти, творчо і нестандартно розв’язувати навчальні проблеми, бути толерантним до іншої точки зору.

Наші учні здобувають в школі достатньо повні знання про свою державу, і її суспільний і політичний устрій, громадянство, права, свободи людини та громадянина, а також їх захист на уроках «Громадянської освіти» - (4 клас - вчитель : Опанасенко В.М.) та «Я у світі» - (3 клас – вчитель : СтасюкО.С.). Ці знання є невід’ємною основою соціальної компетентності учнів. Вчителі початкової школи працюють над формуванням і розвитком соціально – правових компетентностей, які формуються на відчутті дитини себе часткою колективу, на культурі товариських взаємин та вмінні співпрацювати, набувати комунікативних навичок під час виховних та позакласних заходів . Не менш важливим є формування соціально – трудових компетентностей учнів початкових класів шляхом організації пошукової діяльності, використання методу проекту. (Вчителі:Зуєва Н.О., Опанасенко В.М., Стасюк О.С.). Під час навчання створюються умови для творчого, і інтелектуального, духовного розвитку компетентності учнів шляхом залучення їх до свідомої пошукової діяльності. Учні набувають досвіду вирішення реальних проблем з огляду на майбутнє самостійне життя, які проектують у навчанні. У початковій школі проекти – здебільшого це сімейна діяльність, оскільки дитина є обмеженою у засобах та інструментах пошуку інформації. Однак залучати дітей до проектної діяльності варто обов’язково. Робота над проектом сприяє розкриттю здібностей, талантів дітей, викличе бажання творчо працювати. Використання проектного навчання формує та розвиває пізнавальну активність учнів, сприяє розвитку вмінь самостійно набувати знання, поєднувати їх у певну систему, використовувати у реальному житті. Учні стають не пасивними «споживачами» знань, а долучаються до творчої діяльності й ставляться до неї з великою зацікавленістю. Використовуючи дослідницько-проектні методи навчання, переконалися, що учні стали краще аналізувати, зіставляти, виділяти головне, вміло застосовувати набуті навички на практиці. Можна сказати, що впровадження у практику роботи активних методів навчання робить процес навчання значущим, орієнтованим на особистість учня. Під час роботи над проектом головним є учень, який навчається, а не вчитель, який учить.

Великого значення є застосування вчителями СтасюкО.С., Опанасенко В.М., Зуєвою Н.О., Зінченко Т.Т. тестових та різнорівневих завдань, диференційованих домашніх завдань , що дають дитині право вибору, що є важливим умінням у дорослому житті.

Молодший шкільний вік – достатньо значний відрізок життя дитини, коли вона відкриває для себе світ людських взаємовідносин, різних видів діяльності і суспільних функцій дорослих. Школяр має велике бажання ввійти в це доросле життя, брати у ньому активну участь, що, безперечно, є для нього поки що не доступним, до того сильно він тяжіє до самостійності. З цього протиріччя народжується дитяча гра – самостійна діяльність дітей, які моделює життя дорослих. Тому Зінченко Т.Т., Стасюк О.С., Зуєва Н.О., Опанасенко В.М. використовують в навчально – виховному процесі більш активні, інтерактивні, зокрема й ігрові методи як методи формування різних компетентностей молодших школярів, в тому числі і соціально - трудові. Адже, гра створює позитивний емоційний фон, де всі психічні процеси, відбуваються найактивніше.

Знаючи, що гра - провідний вид діяльності для учнів початкових класів цим і користуємося. Ігри сприяють підвищенню рівня досягнень учнів, формують досить широке коло компетентностей.

На уроках читання Опанасенко В.М. , Зуєва Н.О формують соціальну компетентність , використовуючи інсценізацію , обговорення ситуації на основі прочитаних творів.

Стасюк О.С вдало застосовує практичні вправи , ситуації , що сприяє формуванню і розвитку соціальної компетентності , а саме : розкриває взаємодію людей у сім’ї, колективі, суспільстві; передбачає активне спілкування дітей із природним та соціальним оточенням,

накопичення досвіду комунікативної діяльності, толерантної поведінки, співпереживання та солідарності з іншими людьми на уроках «Я у світі» .

Метою предмета є особистісний розвиток учня, формування його соціальної і життєвої компетентностей. Вивчаються теми : «Правила життя в суспільстві, Права і обов’язки громадян, Розв’язання прогностичних задач»
У процесі навчання в учнів формуються уявлення та поняття про цілісність світу; природне і соціальне оточення як середовище життєдіяльності людини, її належність до природи і суспільства; засвоюються уявлення і поняття, що відображають основні властивості й закономірності реального світу, розширюють і впорядковують соціальний та пізнавальний досвід..

Надзвичайно важливо для створення сприятливої атмосфери на уроці «Я у світі» використовувати психологічні ігри, які створюють сприятливу атмосферу для розвитку дитини, спрямовані на досягнення взаємопорозуміння та побудову партнерських взаємовідносин між дітьми, між дорослими та дітьми; допомагають враховувати потреби дитини, а також можливості педагога в конкретній ситуації при вивченні певної теми.
Так, наприклад, під час уроків з вивчення тем: «Зовнішність», «Людські чесноти», «Вияви характеру», «Неповторність кожної людини» залучає дітей до виконання наступних психологічних ігрових вправ:
«Чарівні окуляри», «Дзеркало». Таким чином формуються компетентності пов’язані з умінням висловлювати власну точку зору, вислуховувати думку товариша.

Найважливіше у початковій школі – створення умов для атмосфери успіху та творчого співробітництва: колективна діяльність, робота групами, парами, мікрофон, дидактичні ігри, мозковий штурм, асоціативний кущ на уроках читання, української мови , основ здоров’я, природознавства.
Використовуючи інтерактивні форми організації навчання молодших школярів, вчителі перетворюють урок на урок-мислення, урок-спілкування, урок-діалог, щоб розбудити і привити інтерес учнів до предмета . Будують уроки не «передаванням знань», а «навчанням жити».

Вчителями початкових класів соціальна компетентність формується як в спеціально організованій діяльності, так і в процесі стихійної взаємодії .

Спостереження засвідчують , що розвиток соціальної компетентності молодших школярів може супроводжуватися окремими психологічними проблемами. Це пов’язано з тим, що спілкування й відносини дітей дошкільного та молодшого шкільного віку проходять досить складний шлях вікового розвитку.
Дошкільники дружать, сваряться, миряться, ображаються, ревнують, допомагають один одному . Емоційна напруженість і конфліктність у сфері дитячих відносин значно вище, ніж у сфері спілкування з дорослим .
Зі вступом до школи соціальне оточення дитини молодшого шкільного віку розширюється: в ньому з'являються однокласники та вчитель. В умовах нової провідної діяльності (навчання) дітям потрібно дотримуватись нових форм поведінки, тому взаємини з дорослими та однолітками перебудовуються. При цьому активізуються певні особистісні якості дитини: активно формуються й розвиваються навички спілкування з учителем та ровесниками, зав'язуються міцні дружні стосунки. Проте дитячий колектив може активізувати й негативні якості дитини, стимулювати агресивність, викликати стійкий конфлікт дитини з однолітками, надмірну гнучкість, підкорення більшості .

Для того, щоб забезпечити успішну реалізацію завдання соціалізації дітей на уроках , подолати негативні прояви соціальної взаємодії дітей Зінченко Т.Т. , Стасюк О.С, Опанасенко В.М., Зуєва Н.О. та шкільний психолог Овчіннікова І.С. активно співпрацюють та організовують дієвий постійний психологічний супровід занять.
Ще до початку уроку вчителі вживають ряд заходів для позитивного налаштування дітей на сприйняття навчального матеріалу та активної взаємодії дітей. Такі як цікаве ранкове привітання, щотижневе звучання гімну, виконання ранкової зарядки – за вибором учнів.

Формування соціально - трудової компетентності відбувається не тільки на уроках, широкого впровадження воно набуває і в позашкільній роботі .

Одна з форм активної взаємодії учнів у позакласній діяльності – класна година. На класній годині учні вчаться співпрацювати, міркувати, осмислити свої вчинки, почуття. Форми проведення класної години вчителі початкових класів добирають як традиційні, так і нетрадиційні: елементи превентивного виховання, бесіди, залучаю до виховної роботи батьків. Впроваджують ефективні технології превентивного виховання, які виконують розвивальну функцію і формують громадську активність учнів. Для реалізації всіх цілей та завдань добирають такі виховні технології як: Години спілкування: « Я і колектив», « Шкідливі звички» та ін..; Рольові ігри: «Дорога в майбутнє»

Велику увагу вчителі приділяють дотриманню правил спілкування в класі, в громадських місцях, їдальні, формують в учнів вміння уникати конфліктних ситуацій.

Організація розумового і культурно-ціннісного дозвілля дітейне можлива безуправлінської діяльності класу.Самоврядування допомагає учням організувати власне життя і життя своїх товаришів.

Тому , вчителі початкових класів відповідно до сучасних вимог формують і виховують в кожному учневі, в кожній учениці, перш за все, сильну особистість з ясно вираженим власним “Я”, здатною обґрунтовано відстоювати власну життєву позицію.

Учні 1-4 класів беруть активну участь у операції «Екологічною стежинкою»: виготовляють годівнички для птахів, прибирають пришкільні ділянки , доглядають за рослинами, у акціях «Лист до бійців АТО», виготовлення ангелочків – охоронців, участь у конкурсах , малювання малюнків до «70 – річчя Дня Перемоги», «Писанкове сяйво» - це частка спільних творчих справ дітей, що сприяє формуванню і розвитку соціально – трудової компетентності.

Найбільш ефективним є створення ситуації успіху в формуванні соціально - трудових компетентностей , про що свідчить педагогічний досвід Зуєвої Н.О.

При формуванні соціально – трудової компетентності учень стає здатним і готовим: думати, адаптуватися, включатися в діяльність, шукати та отримувати інформацію, співпрацювати і радіти життю.


“Розвиток життєвих компетентностей сучасної особистості шляхом залучення до учнівського самоврядування”

( з досвіду роботи вчителя поч..класів Стасюк О.С)

Самоврядування – це належним чином організована робота, для того, щоб однаково добре жилося всім, хто разом вчиться або працює… Щоб один одного не кривдили, не перешкоджали, не докучали… Щоб допомагали, піклувалися, стежили за порядком і правопорядком…

Януш Корчак

Дитяче самоврядування, правильно організоване педагогами, відкриває невичерпні можливості для постійного вдосконалення виховного процесу. Воно сприяє розвитку дитячої ініціативи, яка стає джерелом нових знахідок та перемог, згуртуванню учнівського колективу.

Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе, само реалізуватися. Скільки дітей – скільки й здібностей «Діти, як квіти. Доторкнись до кожної з них – і вона задзвенить, і розсиплеться аромат, не схожий один на одного,» - писав В.О. Сухомлинський

Перефразовуючи класика А.Чехова , я скажу так: « Якщо я, як класний керівник, зроблю все від мене залежне для того, щоб ввірений мені клас став колективом, тоді кожній дитині буде комфортно в школі, він з задоволенням буде йти до своїх однокласників, і, можливо, я зроблю його трішки щасливішими в цьому світі».

Кожного разу, коли я набираю новий клас, мене хвилюють питання: «Як складеться наша нова шкільна родина? Чи буде нам тепло і добре разом? Як зробити так, щоб ми зрозуміли один одного?»

Перед собою я поставила ряд завдань:

1. Формування класного колективу, дружного, згуртованого, творчого.

2. Створення умов для формування особистості кожного учня.

3. Формування морально - ціннісних поглядів учнів.

4. Організація всіх видів діяльності, які допомогли б розкритися індивідуальностей в моєму класі.

Вирішити їх може тільки насичене життя класу цікавими справами.

Адже, важливу роль у процесі формування дружного і активного класного колективу вбачаю в організації спільного дозвілля.

Дозвілля школяра є часом вільного вибору ним занять, розваг, друзів.

Для учнів вільним є позаурочний час, який вони можуть використати для поглиблення знань з навчальних предметів, задоволення і розвитку інтересів, запитів і нахилів, духовного зростання, вдосконалення фізичних якостей та відпочинку. Головним при цьому є те, наскільки раціонально і корисно він витрачається.

Метою своєї роботи є створення умов для багатогранного розвитку і соціалізації кожного школяра у вільний від навчання час, розвиток інтересу до позакласної діяльності.

Тобто, кожен учень повинен знайти своє місце в класному колективі і реалізувати себе в різних позакласних заходах.

Основними моментами моєї діяльності як класного керівника в цьому напрямку є:

- Вивчення потреб, інтересів та бажань учнів в організації та проведенні позакласних заходів

- Надання учням права вибору

- Стимулювання ініціативи та активності

- Інформування батьків класу про участь учнів у житті класного колективу, демонстрація досягнень учнів

- Просвітництво і консультація у виборі гуртків, секцій.

З учнями ми разом складаємо правила самоврядування

Правила учнівського самоврядування класу:

Ø Не бійся бути першим , їди вперед , веди за собою інших.

Ø Якщо ти вже попереду – зрозумій останнього , допоможи йому серед перших.

Ø Стався до інших так, як би хотів , щоб ставилися до тебе.

Ø Щедро даруй людям тепло своєї душі.

Ø Якщо тобі доручили справу , не бійся її – повір у свої сили .

Ø Почату справу доводь до кінця

Наш девіз :

ми світ відкрити поспішаєм, а світ- це кожен з нас!

Основні напрямки діяльності

v Моральний : Я живу серед людей.

v Громадянсько-патріотичний: Я – громадянин України.

v Екологічний: Життя планеті Земля!

v Трудовий: Чистота й порядок – наші друзі.

v Спортивний: Спорт – це здоров’я.

Основу групи складає актив класу, якому допомагає працювати класний керівник. Усі учні розділені по групах за інтересами. Кожній дитині знаходиться справа по душі, яку вона може зробити краще за інших . При розподілі доручень враховується, насамперед, бажання та індивідуальні здібності кожної дитини. Розвиток самоврядування здійснюється поступово. Вищим органом самоврядування в класі є класні збори, які проводяться раз на два місяці. На зборах обирають і затверджують командира класу. В його завдання входить навчитись організовувати дітей, знати розподіл суспільних доручень членів секторів, вміти вимагати від них правильного і своєчасного виконання цих доручень, вміти разом з класним керівником оцінити роботу членів групи, їх ставлення до навчальної діяльності.

Навколо окремих організаторів у класі складається актив, тому що їм поодинці не під силу виконувати певні обов’язки. Тому в класі створюються сектори, що поєднують групи дітей, які працюють в одній галузі, але з відомим розподілом обов’язків. Таким чином, кожен розділ роботи закріплюється за окремою відповідальною дитиною. Тим самим вирішується відразу кілька педагогічних завдань: - по-перше, збільшується кількість організаторів у колективі, чим створюються можливості для кращого виконання справи; - по-друге, досягається завантаження всіх дітей суспільною роботою, і кожний набуває власного досвіду організатора.

У класі немає постійних керівників і підлеглих. Кожний вчиться бути організатором і виконавцем, відбувається періодична змінність активу і виборних уповноважених осіб, яка дозволяє включити в активну діяльність усіх вихованців. Для цього потрібно, щоб не тільки кожен учень знав свої можливості, але й весь колектив (щоб доручення збігалися з можливостями вихованців). Водночас змінність доручень дає можливість "спробувати" себе в різних видах діяльності. Але перед тим, як змінити посаду, учень звітується про свою роботу і отримує оцінку всього класу. Коли учень знає, що його праця буде оцінена не тільки класним керівником, але й усіма товаришами, він намагається поводитися гідно й виконувати завдання, доручення старанніше.

Створення системи учнівського самоврядування в сучасній початковій школі вимагає від педагога дотримання наступних етапів.

1. На початковому етапі слід детально й точно інструктувати школярів, контролювати кожен крок їхньої практичної діяльності, вчасно підказувати правильні рішення.

2. . На другому учні виконують окремі доручення більш самостійно. Вчителю слід контролювати виконання окремих завдань дітьми, вказувати їм на успіхи та недоліки в роботі. Недостатній контроль сприяє формуванню безвідповідальності.

3. . На наступному етапі безпосередній контроль з боку дорослих за виконанням учнями суспільних доручень знімається, але результати роботи обов’язково перевіряються й аналізуються. Коли учні знають, що праця буде оцінена всім колективом, вони ведуть себе достойно, підходять до виконання завдань старанніше.

Система учнівського самоврядування класу завжди є результативною: учні активно включаються у життя класу і школи, вчаться працювати разом, організовують цікаві заходи і беруть на себе відповідальність.

Самоврядування допомагає учням організувати власне життя і життя своїх товаришів.

Я переконалася, що будь-яка справа лише тоді по-справжньому цікава для дітей, коли задумана і організована самими дітьми. Спільні творчі справи дітей – це орієнтир у житті нашого класу.

Тож підводячи підсумок, варто зазначити, що в сучасних умовах є необхідність сформувати і виховати в кожному учневі, в кожній учениці, перш за все, сильну особистість з ясно вираженим власним “Я”, здатною обґрунтовано обстоювати власну життєву позицію. А учнівське самоврядування передбачає самовдосконалення особистості, набуття необхідних для самостійної і творчої побудови свого життя якостей: інтелектуальних, емоційно-вольових та морально-психологічних.


До Дня рідної мови

Рідна мова моя, поетична, пісенна,
Пелюсткова і ніжна, як спів солов’я.
Як народу душа: щира, добра, натхненна,
Ти найкраща у світі, бо рідна, моя!

Рідна мова – це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову народу, мову предків, яка пов’язує людину з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями.

Віддали шану рідній мові і учні початкової школи. На святі лунали вислови про мову, вірші українських поетів, пісні про Україну та велику українську родину.

/Files/images/pochatkova_shkola/image.jpg

/Files/images/pochatkova_shkola/P1010101.JPG

/Files/images/pochatkova_shkola/P1010075.JPG

/Files/images/pochatkova_shkola/1424805619118_1.jpg


Герої не вмирають!

У День Героїв Небесної Сотні учні 2-А класу вшанували пам'ять загиблих під час трагічних подій минулого року.

У своїх малюнках діти побажали Україні кращої долі й процвітання. А голуби, яких малювали діти, стали символом майбутнього миру.

/Files/images/pochatkova_shkola/1424805356855_5.jpg

/Files/images/pochatkova_shkola/1424805474023_6.jpg

/Files/images/pochatkova_shkola/1424805474023_0.jpg


Робота з обдарованими учнями


Участь учнів початкових класів у Всеукраїнських конкурсах за І семестр 2014-2015н.р.

1 клас:

"Соняшник"- 5 учнів

2 клас:

"Колосок" - 14 уч.

"Кенгуру"- 13 уч.

"Бобренятко" - 5 уч.

"Соняшник" 10 уч.

3 клас:

"Колосок"- 17 уч.

"Кенгуру"- 9 уч.

"Бобренятко"- 2 уч.

"Соняшник" - 5 уч.

4-А клас

"Колосок"- 5 уч.

"Олімпус" - 4

"Кенгуру"- 5уч.

"Бобренятко "- 8

"Соняшник" - 5уч.

Зазвичай на СВЯТОГО МИКОЛАЯ ми радуємо дітей подарунками, але цього року діти вирішили зробити подарунок тим людям, які захищають нас у ці морозні дні, які намагаються зупинити біль, страждання, страх, несправедливість, а натомість подарувати українцям мирне небо над головою і жаданий спокій.

Так в учнів 3- А класу нашої школи проведено майстер- клас по виготовленню "Ангелочка" , який буде оберігати наших бійців...

/Files/images/mo_pochshk/DSC_0008.JPG/Files/images/mo_pochshk/DSC_0025.JPG/Files/images/mo_pochshk/DSC_0034.JPG

План проведення

тижня початкової школи «Світ дитинства»

(15.12.14 – 19.12.14)

15.12.2014

Понеділок – «День фантазії»

1. Святкове відкриття тижня початкової школи «Світ дитинства» (1-4 кл)

2. Галерея малюнків «Зимова казка» ( 1-4 кл.)

3. «Майстерня Діда Мороза» - виставка дитячих робіт (1-4 кл.)

16.12.2014

Вівторок – День «Чомучок»

1. «Розумні ігри для малят» - робота шкільного самоврядування на перервах (1-4кл.)

2. «Чудове свято - Новий рік» - інтелектуально - ігрова програма для 1-4 класів в бібліотеці. Бібліотекар : Базиленко Л.П.

3. «Чи вмію я дружити?» – заняття з елементами тренінгу в 3-А класі . 2 урок .

Психолог : Овчіннікова І.С.

17.12.14

Середа – день «Подорожей»

1. «Подорож у світ чарівної казки» - вікторина в ГПД. Вихователь : Дуднік Л.М.

2. Урок на запрошення в 1 класі (математика) – 3 урок. Тема «Задачі на знаходження суми. Вправи на засвоєння таблиці додавання і віднімання» . Вчитель : Зінченко Т.Т.

3. Урок на запрошення в 4 класі ( читання) – 2 урок. «За Остапом Вишнею «Веселі артисти». Вчитель: Опанасенко В.М.

18.12.14

Четвер – день «Творчості»

1. Урок на запрошення в 2 класі ( російська мова) – 2 урок. Тема «Поэтическая гостиная». Вчитель : Зуєва Н.О.

2. Конкурс на кращу листівку до святого Миколая (1-4 класи)

3. Родинне свято в 2 класі «Доброта Миколая» -( 12.00 год) Вчитель : Зуєва Н.О.

4. Родинне свято в 1 класі

19.12.14

Пятниця – день «Доброти»

1. Урок на запрошення в 3 класі (основи здоров’я) – 2 урок. Тема : «Школа спілкування. Уміння слухати» . Вчитель: Стасюк О.С.

2. Свято «Ходить по землі святий Миколай» - 4 клас (11.00год) . Вчитель : Опанасенко В.М.

3. Родинне свято «Запрошує в гості святий Миколай» в 3 класі (14.00год). Вчитель : СтасюкО.С.

4. Підсумок тижня «Хай ангел вас оберігає і зігріває ваші душі» (1-4кл.)

Підсумки проведення тижня початкових класів

З 15.12. 14 по 19.12.14 в школі проходив Тиждень початкової школи під гаслом «Світ дитинства». Кожен день тижня був тематичним та насичений різноманітними заходами, які розкривали таланти, здібності учнів і професіоналізм наших вчителів. Тому і дні були не предметні , а саме : «День фантазії», День «Чомучок», день «Подорожей», день «Творчості», день «Доброти».

Розпочався тиждень музичним ранковим вітанням учнів школи. Була організована виставка дитячих робіт «Майстерня Діда Мороза» та створена галерея малюнків «Зимова казка» . Учні також мали можливість проявити свої здібності при виготовлені листівки до святого Миколая, показати свою кмітливість, логіку , взявши участь у різноманітних іграх, вікторинах , які проводили учні шкільного самоврядування.

Цікавим був тиждень і для вчителів . Кожен вчитель на уроках на запрошення ділився своїм досвідом роботи, показували свою майстерність та професіоналізм. Кожен проведений урок мав свою родзинку.

Так цікавим і захоплюючим був урок математики ( Тема уроку: Задачі на знаходження суми й остачі. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання.) в 1 –А класі , який провела Зінченко Т.Т.

Зміст, мета і тип даного уроку повністю відповідають вимогам навчальної програми. Урок по вивченню даної теми є узагальненням знань. На уроці були застосовані такі методи, форми і прийоми навчання:

1.Інформаційно – рецептивний: розповідь – пояснення, опис, повідомлення учнів, робота з ілюстраціями, демонстрація дидактичних матеріалів, ТЗН ( активізація уваги та мислення, прийоми запам’ятовування, одержання з тексту чи ілюстрації підручника нових знань, робота з додатковим матеріалом).

2. Репродуктивний – словесні, наочні і практичні методи, робота за зразком ( подання матеріалу в готовому викладі, контроль, самоконтроль, конкретизація і закріплення вже набутих знань).

3. Проблемно пошуковий – пошукова діяльність учнів ( постановка проблемного питання, розв’язання проблеми і проблемних завдань), евристична бесіда ( постановка взаємозв’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення, різноманітна самостійна робота учнів).

Вибір методів, прийомів і засобів навчання повною мірою відповідають змістові навчального матеріалу.

На уроці домінували індивідуальні, групові і фронтальні форми навчання. Учні працювали творчо і тому досягли певних результатів. Школярі оволоділи такими способами особистісного розвитку: умінням спілкування, співпраці і взаємодопомоги, самодисципліни, визначення завдання та його виховання, рефлексії тощо. Настрій учнів на уроці був піднесений. Вони були «шукачами» частин карти, де знаходився «СКАРБ». Діти достатньо були завантажені роботою і в результаті отримали радісне відчуття успіху. На уроці виявлялися взаєморозуміння, доброзичливість, взаємо підтримка учнів між собою та вчителя й учнів. Ефективно було організовано самостійну роботу учнів у поєднанні з елементами самоосвіти та самовиховання.

Успіх залежав від підготовки та попередньої системної роботи вчителя й учнів, а також змістовної роботи над розвитком логічного мислення учнів.

Урок російської мови (Тема: ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ НАИЗУСТЬ. АЛЕКСАНДР БЛОК «СТАРАЯ ИЗБУШКА...». КОНКУРС ЧТЕЦОВ ) в 2-А класі був пронизаний поетичною ніжністю, романтичністю.

На початку уроку вчитель Зуєва Н.О. запропонувала висловити свої очікування від уроку. Після мотиваційного етапу вчитель ознайомила учнів з темою та задачами уроку, ключовими словами уроку. Наступний елемент драматизації з появленням Поезії викликав зацікавленість в учнів і бажання дізнатися більше про поетичні твори. Учні познайомилися з поняттями «розмітка», «декламація», вчилися читати поетичний твір з розміткою. На наступному етапі вчитель запропонувала відповісти учням на проблемне питання – який вірш для поета найулюбленіший. Шукаючи відповідь, діти переглянули інтерв’ю з відомою дитячою поетесою Агнією Барто, яка відповіла на це питання. Наступне проблемне питання – що потрібно поету для створення поезії - було розкрито за допомогою «мозкового штурму». Засобами інсценізації «Як Незнайко складав вірші» вчитель ознайомила учнів з поняттям «рима». Під час гри «Добери слово» діти закріпили вміння добирати риму. Останній етап «Конкурс читців» викликав найбільш інтерес. Учні декламували заздалегідь вивчені вірші на зимову тематику. За допомогою компетентного журі було визначено найкращого читця. Всі декламатори були нагороджені дипломами та подарунками. На етапі рефлексії Зуєва Н.О. підбила підсумки уроку та загострила увагу на ключових словах уроку.

Урок в 3-Акласі з основ здоров’я ( Тема: Школа спілкування. Уміння слухати) Стасюк О.С. провела у формі тренінгу, дотримуючись певної структури. Розпочався урок створенням доброзичливої і продуктивної атмосфери (цей етап називають загальним терміном «знайомство». Він пройшов у формі самопрезентації учасників тренінгу. В основній частині уроку знання здобувалися у процесі виконання практичних завдань в групах .

Заключна частина уроку охоплювала підведення підсумків; релаксацію і процедури завершення тренінгу.

Урок ретельно спланований наданням та поповненням знань, відпрацюванням умінь і навичок. Стасюк О.С. застосовувала активні методи групової роботи. Вчитель не домінувала , а лише спрямовувала діяльність групи. Саме такий підхід дуже подобається дітям і створює у них відчуття свята.

Стасюк О.С використовує у своїй практиці інноваційні методи активного навчання для тренування та розвитку творчого мислення учнів, формування в них відповідних практичних умінь та навичок. Вони стимулюють і підвищують інтерес до занять, активізують та загострюють сприймання навчального матеріалу.

Урок в 4 –А класі з читання («Веселе слово Остапа Вишні. «Веселі артисти» - Остап Вишня» ) вчитель Опанасенко В.М. провела з використанням різноманітних методів і прийомів, а саме: «мозкового штурма», використала презентацію для знайомства з представниками професій цирка, з повідомленням виступала група літературознавців, робота в групах «Що б відбулося, якби…». Урок розпочався з позитивного настрою учнів, робота з епіграфом та розв’язанням проблемного питання. Основний час був витрачений на ознайомлення та закріплення нового матеріала. На уроці перед дітьми ставилось завдання знаходити головну та другорядну інформацію, аналізувати, порівнювати, робити висновок. На уроці використовувались : портрет О.Вишні, наочність, презентація.

Шкільний психолог Овчіннікова І.С. провела в 3-А класі заняття з елементами тренінгу «Чи вмію я дружити?» , на якому учні складали критерії дружби, з’ясовували , що про них думають однокласники, які їх риси характеру подобаються іншим . Результатом їх роботи була «Квітка дружби» . Таке заняття викликало дітей на відвертість , відкритість, дружелюбність.

В ГПД панував подих чарівності та казковості, адже до в них в гості завітала Казка зі своєю вікториною . Роль Казки виконувала вихователь Дуднік Л.М. Учні повертали загублені речі в потрібну казку, відгадували ребуси, кросворди, інсценували уривки казок. Всім було весело і захоплююче, адже казка – це світ дитинства.

До бібліотеки запрошували всіх новорічні звуки пісень , лунав сміх. Базиленко Л.П. для учнів 1-4 класів провела інтелектуально - ігрову програму «Чудове свято - Новий рік» . Учні зустрілися з Дідом Морозом та Снігуронькою . Мали можливість позмагатися у відгадуванні загадок, у вікторинах по знанню зимових казок, пісень. А дійство закінчилось дружнім завзятим танцем.

До проведення тижня були залучені і батьки. В кожному класі були проведенні родинні свята до Дня Святого Миколая, де без уваги не залишилася жодна дитина .

Тиждень закінчився загально шкільним дійсвом ««Хай ангел вас оберігає і зігріває ваші душі» , на якому лунали пісні про Святого Миколая і учні початкової школи подарували один одному «Ангелочка» з побажаннями, виготовленого власними руками .


План гуртка

«Мовленнєві витинанки»

Тема заняття

Дата

1

«Мовні перлинки для кожної дитинки» (Лабіринти, плутанки, мета грами)

08.09.14

2

«Слова із незвичайною біографією» ( про походження слів, установлення родоводу деяких слів, гра «Слова – родичі»

22.09.14

3

«Як ми говоримо?» (Про помилки в усному мовленні, гра «Пастка», Ситуативні вправи)

06.10.14

4

В світі енциклопедій . Презентації.

20.10.14

5

Виготовлення лото «Синоніми», «Антоніми»

03.11.14

6

«Фразеологізми – згустки народного розуму і знання»

17.11.14

7

У творчій лабораторії Грицька Бойка ( вивчення гуморесок)

01.12.14

8

«Грані слова» (слова з переносним значенням

15.12.14

9

Хвилини римування

19.01.15

10

Казковий КВК

02.02.15

11

Кросворди

16.02.15

12

«Пригоди чарівного словника» Презентації словників

02.03.15

13

Збірник – власними руками. Складання творів за поданим початком

16.03.15

14

Збірник – власними руками. Складання творів за поданим кінцем

30.03.15

15

Письменники рідного краю

13.04.15

16

Випуск газети «Культура мовлення»

27.04.15

17

Конкурс мовознавців

11.05.15

18

Екскурсія до театру

25.05.15

Підсумки впровадження «Сходинок до інформатики»

у навчально –виховний процес

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» у 2013/2014 навчальному році продовжується поступове впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. З 01 вересня 2013 року у 2 класі згідно з Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молодь спорту України № 572 від 10.06.2011, вивчався предмет «Сходинки до інформатики».

У 2-х класах «Сходинки до інформатики» вивчалися за програмою «СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 2 – 4-х класів» (автори Н. В. Морзе, Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, О. В. Коршунова, Й. Я. Ривкінд, Ф. М. Ривкінд) з розрахунку година на тиждень.

Програма «Сходинки до інформатики» для 2–4-х класів спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі «Технології», визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, і враховує рекомендації ЮНЕСКО «Інформатика в початковій освіті».

Основними завданнямикурсу «Сходинки до інформатики» є формування в учнів молодшого шкільного віку: початкових уявлень про базові поняття інформатики; початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані; алгоритмічного, логічного та критичного мислення; початкових уявлень і навичок роботи з різними програмними засобами для розв’язування практичних завдань з різних предметів.

Програма побудована лінійно-концентрично. Ознайомлення учнів із поняттями інформатики та інформаційно-комунікаційними технологіями відбувалося на різних рівнях складності, їх зміст поступово доповнювався та розширювався залежно від рівня сформованості загальнонавчальних навичок, вивченого навчального матеріалу з інших предметів і вікових особливостей розвитку учнів відповідних класів. Таким чином, забезпечувалося поступове нарощування складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню предметної ІКТ-компетентності, ключових компетентностей, способів діяльності на більш високому рівні.

Відповідно до навчальної програми в 2-му класі вивчатись такі розділи:

Назва розділу Кількістьгодин

Комп’ютери та їх застосування 3

Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи

за комп’ютером. 9

Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні

процеси. 5

Алгоритми і виконавці 4

Об’єкти. Графічний редактор 8

Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів 4

Повторення і систематизація навчального матеріалу

Резервний час 2

При вивченні тем розділу «Комп’ютерита їх застосування» я ознайомлювала учнів з призначенням комп'ютера та можливостями його використання. Особливу увагу приділяла обговоренню правил поведінки в комп’ютерному класі та безпечної роботи учнів за комп’ютером.

У розділі «Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи за комп’ютером» я ознайомлювала учнів з основними складовими комп’ютера, такі, як системний блок, клавіатура і миша, монітор і принтер, знають про їх призначення, виробляла навички використання миші і клавіатури за допомогою програм-тренажерів і розвиваючих програм. Під час уроків намагалася навчити дітей правильно та швидко вводити літери, цифри та розділові знаки з клавіатури, тому впроваджую систематичну роботу учнів із клавіатурним тренажером при організації практичної частини уроку інформатики.

При викладенні тем розділу «Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси» , спираючись на життєвий досвід учнів, ознайомлювала їх із поняттями повідомлення, дані, інформація. Ці поняття діти розуміють на інтуїтивному рівні, наводять приклади повідомлень. При ознайомленні учнів із інформаційними процесами спочатку пропонувала розглянути ті, що зустрічаються у життєдіяльності людини, і лише потім – інформаційні процеси, що реалізуються з використанням комп’ютера.

При вивченні теми розділу «Алгоритми і виконавці» формувала алгоритмічний стиль мислення, уміння думати алгоритмічно, тим самим навчати думати взагалі. Алгоритмізації приділяла велику роль як загально-методичній основі для проектування творчої роботи. Усі завдання розробляла на побутових та ігрових прикладах із урахуванням рівня диференціації. На цьому етапі учні ще мало створюють самі алгоритми, а більше виступають в ролі виконавців готових алгоритмів, відпрацьовують навички формального виконання алгоритму.

У розділі «Об’єкти. Графічний редактор» на перших уроках вводила поняття об’єкт і властивості об’єкта. Поняття об'єкта є одним з інтуїтивних, не означуваних понять. Уводячи це поняття, я зазначала, що в житті людину оточують різні прояви живої та неживої природи, що можна називати об'єктами людської уваги. Узагалі об'єктами називають усе, на що спрямована увага людини, із чим людина працює фізично чи розумово. Кожний об'єкт має певні характеристики й кожен із них можна вивчати з різних сторін. При обговоренні питань, пов’язаних із об’єктами та їх властивостями я спираюсь на життєвий досвід школярів. Мета, що ставлю перед собою – це навчити учнів бачити властивості різних об’єктів поступово переходячи від реальних до абстрактних, впорядковувати та групувати об’єкти на основі їх властивостей.

Об’єктний підхід є наскрізним у викладанні матеріалу всіх змістових ліній курсу, тому знайомлячи учнів із можливостями обробки даних за допомогою графічного редактора ми продовжую роботу по формуванню навичок роботи з об’єктами. Необхідно підкреслити, що для вивчення кожної окремої вказівки чи кількох вказівок графічного редактора я заздалегідь готую конкретні практичні завдання для учнів. Систему вправ будую за дидактичним принципом від простого до складного та розвиваю знання, уміння та навички учнів. Завдання учням пропоную не в словесному вигляді, а у вигляді конкретних малюнків, попередньо підготовлених та роздрукованих для учнів як дидактичний матеріал. Такі малюнки відіграють роль орієнтувальної основи дій відповідної діяльності. При цьому всі завдання поділяю на три групи: завдання на використання одного чи кількох інструментів із вказуванням порядку виконання; завдання на використання одного чи кількох інструментів без додаткового вказування порядку їх використання; комплексні завдання на використання кількох інструментів без додаткового уточнення їх назв. При узагальненні теоретичних знань намагаюсь, щоб учні усвідомили основні характеристики графічного редактора.

Сучасні діти проводять за комп’ютером велику кількість часу, проте не всі розуміють, як використовувати його задля розвитку своїх здібностей. Мета розділу «Комп’ютернапідтримка вивчення навчальних предметів» ознайомити учнів із можливостями комп’ютера як помічника у навчанні. Враховуючи навчальні потреби та особливості учнів, розподіляю години на вивчення тем цього розділу протягом навчального року.

Навчання інформатики у 2-ому класі нашої школи здійснюватиметься за новим підручником: «Сходинки до інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів. 2 клас» (автори Зарецька І. Т., Корнієнко М. М., Крамаровська С. М.) видавництво «Ранок».

«Сходинки до інформатики» - таку назву мають підручники для 2, 3 та 4 класів. Ця назва не випадкова. Вона зразу ж націлює і вчителя, і учня на те, що йтиметься про ознайомлення з інформатикою та про все, що пов'язане з нею. Саме про ознайомлення, а не про систематичне вивчення предмета.
Крокуючи сходинками, сторінками підручника, учні ознайомлюються з основними поняттями інформатики, оволодівають навичками роботи на комп'ютері, отримують комп'ютерну підтримку для засвоєння таких предметів, як українська та іноземна мови, природознавство та ознайомлення з навколишнім світом, математика тощо. Використання комп'ютера в навчальній діяльності учнів сприяє розвитку розумових здібностей, пам'яті, просторової уяви, творчого нестандартного мислення у розв'язанні завдань, підвищує інтерес до навчання.
Працювати з підручником легко і цікаво. Навіть якщо учень пропустив урок, він може вдома самостійно опрацювати матеріал у підручнику, який представлено у доступній для сприйняття формі.

При вивченні курсу «Сходинки до інформатики» кожний урок проводиться із використанням комп’ютерів. Тому для проведення уроку клас із 26 учнів поділяється на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп’ютером, відповідно до наказу Міністерства № 128 від 20.02.2002 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за № 229/6517.

Структура уроків курсу «Сходинки до інформатики» відрізняється від традиційних занять у початковій школі, зокрема тим, що містить теоретичну, практичну і розвивальну частину. Теоретична частина проходить у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій, повторення матеріалу, вивченого на інших предметах. Практична частина – робота за комп’ютером. Третя частина уроку присвячується виконанню завдань із логічним навантаженням, вправ на розвиток пам’яті, уваги, кмітливості та спостережливості молодших школярів. При використанні комп’ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять відповідає вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98 «Улаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах і режим праці учнів на персональних комп'ютерах».

Час роботи молодших школярів за комп’ютером на уроці не перевищує 15 хвилин. Після роботи за комп’ютером проводжу гімнастику для очей, що виконується учнями на робочому місці.

У курсі «Сходинки до інформатики» є програми «Як поводитися за комп'ютером», «Де використовується комп'ютер», «Стрільці по яблуках», «Лісова галявина», «Мильні бульбашки», «Розібрані малюнки», «Математичний космодром», «Кіт риболов», , «Слово в лабіринті», «Кубики зі складами», «Незвичайний поїзд», «Незнайко на містку», «Дорога до школи», «Розгорни серветку», «Куди податись вояку», «Туристичний маршрут», «Курчата», «Телевізор», «Мешканці лісу» «Подорож по карті Європи та України», «Ведмедик - поліглот», «Ханойська вежа», «Тетраверкс», «Явища природи», «Магазин», «Розкидайка», «Цифертон», «Виконавець «Садівник», «Виконавець «Навантажувач», «Виконавець «Кенгуру», «Виконавець «Восьминіжка», «Музичний редактор «Мелодія».
З допомогою цих програм дається можливість розвивати пізнавальні здібності, розвивати мислення, просторову уяву, фантазію, пам'ять, увагу дітей, допомагає дитині оволодіти вмінням аналізувати, порівнювати, узагальнювати, проявляти кмітливість і винахідливість.
«Сходинки до інформатики» створюють умови для кращого пізнання дітьми себе і людей, взаємодії людини з навколишнім світом, усвідомлення зв'язків з природою, сім'єю, родичами, з самим собою, визначення поведінки в життєвих ситуаціях.
Правильно підібрані і добре організовані завдання, логічні задачі, вправи для розвитку уяви, пам'яті, уваги сприяють різнобічному, гармонійному розвитку школярів, допомагають виробити необхідні в житті і навчанні корисні навики і якості.
«Де використовується комп'ютер» - ця гра дає можливість дітям зрозуміти, що без комп'ютера зараз не працює жодна галузь, в якій працюють люди.
«Стрільці по яблуках», «Лісова галявина», «Мильні бульбашки», «Розібрані малюнки» - усі ці ігри спрямовані на набуття навичок роботи з двома кнопками миші.
«Математичний космодром» - ця гра дає можливість учням перевірити свої знання з додавання та віднімання.
«Кіт риболов», «Слово в лабіринті», «Кубики зі складами», «Незвичайний поїзд», «Незнайко на містку» - з допомогою цих ігор можна навчити дитину користуватися клавіатурою і, головне, мислити, винаходити, доводити. Важливо, що вони є захоплюючими, доступними, що у них є елемент змагання, якщо не з кимсь, то, принаймні, з самим собою.
«Дорога до школи» - ця гра спонукає дітей до дотримання правил дорожнього руху.
«Розгорни серветку», «Куди податись вояку», «Туристичний маршрут», «Курчата», «Телевізор», «Мешканці лісу» «Подорож по карті Європи та України», «Ведмедик - поліглот», «Явища природи» - ці ігри тісно пов'язанні з тими предметами, які діти вивчають у початковій школі, і допомагають закріпити дитячі знання.
Гра «Розкидайка» сприяє розвитку зорової пам'яті, а гра «Цифертон» - ще й розвитку слухової пам'яті.
«Виконавець «Садівник», «Виконавець «Навантажувач», «Виконавець «Кенгуру», «Виконавець «Восьминіжка» - ці ігри дають можливість учням спочатку продумати послідовність виконання, а потім виконати програму, тобто скласти алгоритм.
Гра «Музичний редактор «Мелодія» дозволяє дітям відчути себе справжніми композиторами, бо вони із захопленням створюють свої мелодії.
«Сходинки до інформатики» вимагають психологічної обережності від вчителя. Складні, непосильні завдання дитину злякають. Тому тут дотримуюся принципу від простого до складного. Проте, коли дитині вдається осмислити завдання, перебороти перші труднощі, вона відчує велику радість і вже готова до більш складної гри чи завдання. В дитини з'являється віра в свої сили, розвивається «розумовий апетит», а це означає, що мета курсу «Сходинки до інформатики» досягнута.
Звичайно, коли діти відгадують головоломку, логічні завдання, вони, як правило, застосовують метод проб і помилок, перебираючи різноманітні варіанти. Частіше всього це не приводить до раціональних результатів. Виникає необхідність подумати, знайти якусь закономірність, зрозуміти, чому завдання не розв'язується, які нові прийоми слід застосувати, щоб наблизитись до мети. Цей момент «Сходинок до інформатики» особливо важливий, бо починається інтенсивна робота думки. В цей період необхідна допомога і підтримка вчителя, його пояснення і рекомендації.
Іноді буває корисна навіть підказка, що допомагає учневі знайти правильне рішення. При цьому дуже важливо мати на увазі, що під час розв'язування логічних завдань, роботи з текстом важливіше значення має сам процес, експериментування, а не прагнення досягнути якогось конкретного результату.
Ставлення дітей до такого курсу є надзвичайно позитивним: відсутня скутість, закомплексованість, страх помилки чи негативного результату. Діти з радістю, задоволенням і азартом працюють над логічними задачами, вправляються в розвитку уваги, пам'яті, творчості, уяви. Цей азарт переносять і в сім'ї, залучаючи до інтелектуальної праці батьків.
Зовсім іншими очима діти дивляться і на вчителя, що разом з ними розв'язує цікаві завдання, дає пізнавальну інформацію. Вчитель для них стає другом, порадником, що ділиться своїми знаннями з дітьми. Атмосфера довір'я і співпраці з уроків курсу «Сходинок до інформатики» переноситься на уроки інших предметів початкової школи..
Молодший школяр, відповідаючи у класі, працюючи біля дошки, починає боятися зробити помилку, щоб інші з нього не сміялися. Коли учень працює за комп'ютером, такого не відбувається, оскільки, там їх тільки двоє: комп'ютер і учень, тому помилку ніхто крім комп'ютера не побачить, а помилку на комп'ютері можна легко виправити, натиснувши клавішу. Отримавши низьку оцінку, можна завжди повернутись на початок і виконати програму ще раз. Отже, комп'ютер допомагає підтримувати інтерес до навчання і сприяє гуманізації навчального процесу.

Про те є ще ряд проблем, труднощів при вивчені даного предмета :

- Якщо підручниками учні забезпеченні, то зошити та диски із відповідними програмами , вправами , які є складовими навчального комплекту не мають дозволу МОН України, тому їх не використовуємо.

- Тільки 50 % учнів мають вдома комп’ютери, тому закріпити свої вміння та навички вони не мають можливості.

- Батьки, які зацікавлені у успішності своїх дітей переписують відповідні програми на носії, так як тільки у 10 сім’ях є інтернет.

- Диск, який є доповненням підручника відкривається із входженням до мережі інтернет.

- Якщо дитина не в повній мірі засвоїла ті чи інші навички , додатково попрацювати практично не має можливості. Тільки в класі після уроків бажаючі залишаються і працюють в групі біля одного комп’ютера.

В третьому класі теми, що вивчались в другому класі повторюються і доповнюються новою інформацією.

Участь учнів початкових класів у конкурсах та вікторинах (2013- 2014)

1 клас - вчитель : Зуєва Н.О.

"Колосок " - І місце (8 учнів);

2 клас - вчитель : Стасюк О.С.

"Колосок" - І місце ( 17 учнів)

"Грінвіч" - І місце (1 учень -Юрченко Анна)

"Кенгуру" - І місце (8 учнів)

"Технічне моделювання" - ІІ місце (Зінченко Д.)

"Соняшник " - І місце (6 учнів)

3 клас - вчитель : Опанасенко В.М.

"Колосок" - І місце (8учнів)

"Кенгуру" - І місце (5 учнів)

"Соняшник" - І місце ( 4 учні)

"Міліція очима дітей" - І місце


До уваги батьків!

Вчителями початкової школи ПРОВЕДЕНО інструктаж та бесіда з безпеки життєдіяльності учнів під час весняних канікул

- Запобігання дорожньо- транспортного травматизму:

- Поведінка на дорозі, у транспорті

- Пішохідна дисципліна.

- Пожежна безпека, дії під час пожежі;

- Безпека у побуті:

- При користуванні газовими та електричними приладами;

- При користуванні ліфтом

- Правила з попередження нещасних випадків, травмування, отруєння тощо:

- Поведінка на ігрових та спортивних майданчиках

- Правила поведінки при зустрічі з собакою

- Обережно- гриби!

- Правила безпеки життєдіяльності під час самостійного перебування вдома, на вулиці, у замкнутому просторі приміщень із чужими людьми;

- Правила щодо запобігання захворювань на грип, інфекційні, кишкові захворювання, педикульоз тощо.

- Правила поведінки у разі виникнення надзвичайної аба аварійної ситуації.

- Телефони рятувальних служб:

- 101 – пожежна безпека

- 102 – міліція

- 103 – шв.мед.допомога

- 104 – служба газу

Співпраця працівників ДАІ з учнями школи

Щороку перед зимовими канікулами в Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІступенів №17 проходять зустрічі з курсантами Донецького юридичного інституту , факультет Безпеки дорожнього руху Стасюком О. та Довжуком Д. з роз’яснювальною роботою . Теми занять різноманітні : «Як безпечено до йти до школи та повернутися додому», « Обережно: на дорогах ожеледиця!», « Небезпека гри біля дороги», « Якщо ти велосипедист»… Заняття проходять у захоплюючій формі, завжди панує інтрига. Тому діти з нетерпінням чекають таких гостей. В цьому році учням пощастило двічі, адже в кінці лютого , знову завітали бажані люди у формі. Їх заняття пройшло у рольовій грі «Інспектор- регулювальник!». Захоплюючим моментом було приміряти світло відбиваючий жилет, в руках тримати справжнісінький жезл та ще керувати дорожнім рухом, хоч і іграшковим. Всі учасники дорожнього руху були у захваті.

/Files/images/pochatkova_shkola/Изображение 413.jpg/Files/images/pochatkova_shkola/Изображение 378.jpg/Files/images/pochatkova_shkola/Изображение 370.jpg/Files/images/pochatkova_shkola/Изображение 407.jpg


Підсумки тижня початкових класів

З 14.01 13 по 18.01.13 в школі проходив Тиждень початкової школи. Кожен день тижня був тематичним та насичений різноманітними заходами.

Понеділок – День довкілля , який проходив під гаслом «Дивосвіт природи», розпочався урочистою радіолінійкою, присвяченою відкриттю Тижня початкової школи. Цього дня на учнів чекали зимові зустрічі в бібліотеці «Ой, весела в нас зима» з метою залучення учнів до природоохоронної діяльності, виховання любові до природи, розвиток читацьких навичок. Проведено вікторину «Запитання для допитливих» , а день закінчився фотовиставкою «Тварини – наші друзі». Активну участь взяли всі учні початкової школи. Переможцями у конкурсі фотоаматорів стали учні :

1кл. Обухова Вероніка

2 клас – Кондрашов Олексій

3 кл. Солонар Марина

4 кл. Рус Марія

На виховання гідності , патріотизму , національної свідомості два дні були присвячені дню моєї країни та рідній мові. В ці дні діти були одягненні в українські костюми , так як проходив флеш – моб «Одягни вишиванку». Організовано віртуальну подорож «Неповторними куточками України», виставку малюнків «Я малюю Україну», шкільний бібліотекар запросив на конкурс виразного читання поезій українських авторів та захоплюючу «Подорож в країну казок». Учні 1 класу інсценували казку «Колобок», а учні 3 класу показали свою акторську майстерність в казці «Гуси- лебеді».

Мали змогу показати свої таланти всі: танцюристи, декламатори, актори, екскурсоводи та музиканти на святі талант шоу «Початкова школа має талант». Публіка із задоволенням підтримувала кожного учасника. Також створена виставка композицій виготовлена своїми руками.

І закінчився тиждень Днем здоров’я, який пройшов під гаслом «Хто дружити з нами буде, всі хвороби позабуде!» В кожному класі працювало фіто – кафе, на перервах проводився конкурс рухливих ігор. Самим активним та організованим визначився 4 кл. ( Вчитель зуєва Н.О.). Проведено спортивні змагання «Веселі старти» серед учнів 1 і 2 , 3 і 4 класів.

Своєю педмайстерністю поділилися з колегами вчителі на відкритих уроках та позакласних заходах..


ЗАВДАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Нашими головними завданнями є:

· пізнавати, діяти, спілкуватися, жити;·

· максимально ураховувати індивідуальні здібності учнів;

· всебічно розвивати юну особистість;

· розвиток творчих здібностей учнів початкових класів;

· активне використання нових педагогічних технологій, ППД;

· виховання і навчання на основі природних задатків молодшого школяра;

· формування свідомої, активної особистості та громадянина.

· удосконалення уроків, вивчення і застосування інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду з використанням групової та індивідуальної діяльності для формування життєвої компетентності;

· пошук ефективних методик навчання;

· використовувати способи диференційованого навчання при роботі з обдарованими та слабо встигаючими учнями.

Завдання ГПД

• Попередження бездоглядності учнів;
• Підвищення навчальних досягнень, здобуття сталих результатів у навчанні учнів, що мають окремі проблеми, допомога у виконанні домашніх завдань;
• Формувати поняття про життя як найвищу цінність і здоров’я як найважливішу умову щасливого життя;
• Виховувати культуру поведінки у різних ситуаціях

Методи та прийоми, що використовують вчителі

«показуха»;

гра «Реклама»;

гра «руханка»;

«ажурна пилка»;

проекти;

мультимедійні презентації, проекти;

реалістичні добавки…

«Кола Вена»

«За» і «Проти»

«Карусель»

«Портфель оцінювання»

«Знаю, хочу знати, вивчу»

«Мікрофон»

«Коло ідей»

«Акваріум»

«Мозковий штурм»

Технології , які використовують вчителі на уроках:

- Технологія групової навчальної діяльності
- Технологія розвитку критичного мислення
- Здоров’я зберігаюча технологія «Піснезнайка»
- Інтерактивні технології
- Інформаційно – комунікаційні технології
- Особистісно – орієнтована технологія

Спосіб інтеграції сучасних виховних технологій у розвитку творчої особистості молодших школярів

Головна мета виховання: «Всебічний розвиток людини як особистості й найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання піднесених моральних цінностей, формування громадян, готових до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій підставі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу». Отже, в центрі виховного процесу знаходиться дитина. Як кожній квітці для зросту необхідне сонце, так і для дитини необхідне виховання.

Дитина для вчителя – чистий аркуш, на якому вона як творча особистість, як художник малює невеличкий ескіз, з якого потім вже саме життя намалює картину.

Художник

В тот зимний вечер милая велела,

Чтоб написал ей «лето» и «сирень»,

Чтоб что-то шелестело, зеленело,

Чтоб капал дождь, но был чудесный день.

Ей захотелось молодости, сказки,

Чтоб снова май, деревья и цветы.

А у него запасы черной краски,

А остальные тюбики пусты.

Но все равно он принялся за дело,

За мастерство свое, за ремесло.

И на холсте сирень залиловела,

И зашумела зелень – все цвело.

И женщина сказала: «Очень мило».

Всего лишь, а не «Гений» и не «Бог».

А как сумел он, даже не спросила.

И объяснить он этого не мог.

Чтоб черной краской – золотое лето.

Вы спросите – так в чем секрет его?

А никакого не было секрета,

Он был Художник, только и всего.

Вчителі початкових класів , як класні керівники, відповідально формують покоління всебічно розвинутих, свідомих громадян. Ми намагаємося виховати своїх учнів свідомими громадянами, патріотами, навчаємо спілкуватися, вирішувати проблеми, знаходити вихід з нестандартних ситуацій – навчаємо найвищомуіз мистецтв – мистецтву жити.

Головними постулатами нашої співпраці з учнями стали такі істини:

- не бійся помилитися, йди на ризик – без цього немає нових знань;

- ти можеш заперечити чужу думку, але в коректній, доброзичливій формі;

- прислухайся до іншої думки, будь відкритим до нових ідей;

- нічого не приймай на віру без достатнього обґрунтування, будьяку думку розглядай як припущення, що підлягає перевірці тадослідженню. Тільки в результаті критичного аналізу дійди до іншого переконання;

- не старайся нікому догодити, говори те, що думаєш, але при цьому пам`ятай про почуття такту і культуру спілкування;

- будь сучасним, а це означає: займи активну життєву позицію.

Як класний керівник виховуємо в учнів дисципліну, почуття милосердя, доброзичливості, підвищуємо внутрішню і

зовнішню культуру своїх вихованців, успішно працюємо над згуртуванням учнівського колективу, а також свідомим ставленням до навчання.

Головне завдання, яке ставимо перед собою - розпізнати, виявити у кожному учневі його неповторно-

індивідуальний талант. Ми вважаємо , що виховання є ефективним лише в тому випадку, коли діти й не помічають, що їх виховують. (Виховання патріотизму, любові до рідного краю – під час екскурсій по місту та відвідування музеїв міста) див .планшет

Намагаємося організувати життя класного колективу так, щоб воно було цікавим, захоплюючим, і це вдається тому, що ми прагнемо заглибитися у внутрішній світ кожного вихованця, і переконані в тому, що в школі діти не тільки готуються до життя, але й живуть. (Традиційний фестиваль казок, використання здоров’я зберігаючої технології «Піснезнайка»)

Метою сучасного навчання й виховання стало вже не нагромадження знань, а пошукова діяльність, спрямована на

формування умінь та навичок щодо орієнтації в інформаційному просторі. (Технологія проектів: Миколаїв:вчора, сьогодні , завтра. Користі копалини на Україні, …

Навчальний і виховний процес повинні бути натхненними і викликати враження, тому що враження – це сила. Від того, які в дитини виникають враження в організованому нами образотворчому просторі, буде залежати спрямованість її думок і вчинків. (Зустріч з працівниками ДАІ – урок по правилам дорожнього руху, із запрошенням телебачення; проведення виховних заходів із запрошенням батьків та їх участь)

Творча діяльність, як правило, «починається із проблеми або запитання, із подиву, здивування, із суперечності». (Інтелектуальні конкурси, вікторини). Усвідомлення суперечностей викликає проблемні ситуації, у результаті яких

формується проблема, яка стимулює вихованців до пошуку, самопізнання й самовиховання.

Вчителі поставили перед собою завдання :

- стимулювати розвиток здібностей кожної особистості;

- залучити її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи;

- виховувати активну творчу особистість, яка вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми.

Наша задача, як вчителів і вихователів – зацікавити вихованців традиційними так і нестандартними формами роботи як науроці, так і в позакласній роботі.

Щоб стимулювати творчу активність школярів, ми використовуємо такі методи і прийоми як розвиток творчого інтересу, використання цікавих аналогій, створення ситуацій емоційного переживання, метод відкриття, створення ситуації вибору, самостійна дослідницька робота. А також різні види творчо-розвивальних технологій.

Види творчо-розвивальних технологій:

- технологія особистісного відкриття знань, умінь і навичок (учень – суб’єкт навчання, в результаті «відкриття»

засвоюються знання, вміння);

- технологія навчального дослідження ;

- проектна технологія (передбачає розв’язання учнем або групою учнів будь-якої проблеми, виконання творчих

проектів, що потребує використання різних методів, засобів навчання, а з іншого боку – інтегрування знань, умінь різних наук);

- технологія «мозкового штурму»;

- технологія виконання евристичних завдань;

- технологія розв’язування дослідницьких проблем.

Аналізуючи наші спостереження за виховним процессом учнів дає мені змогу зробити висновки, що активною їхня

творча діяльність буде у випадках:

- зацікавлення учнів темою чи формою проведення;

- розвитку творчості учнів, реалізація їхніх потреб у спілкуванні, формуванні ідеалу;

- реалізації проблемно-пошукової, науково-практичної, експериментальної роботи учнів;

- пробудження фантазії, розвитку емоційного сприймання навчального матеріалу;

- навчіться віддавати належне учням, не скупіться на похвалу й заохочення;

- пам``ятайте, що учень має право на суб``єктивність і пристрасть;

- ставте перед учнями реальну мету, полегшуйте не свою роботу, а учнів;

- прагніть чесності по відношенню до себе й учнів; не бійтеся визнавати помилки;

- виховуйте в дитині позитивне ставлення до світу, стверджуючи цінність життя та відкриваючи можливість духовного,

емоційного й інтелектуального росту. При цьому пам``ятайте: чим більше негативної інформації, тим менше шансів для Краси і Співчуття;

- попри всі обставини вчіть дітей філософії життя, а не виживання;

- не забувайте, що людина – головний об`єкт пізнання. Тому необхідно створити ситуацію успіху для кожного учня,

допомогти відчути силу і радість особистих зусиль.

Сучасні діти… Які вони? Хіба можна однозначно відповісти на це питання!? Адже кожна дитина – це особистість, індивідуальність, неповторність у мисленні, поведінці, вчинках, характері, сприйманні навколишнього світу, неповторність у власному духовному світі.

Щоб намалювати штрихи до портрету сучасного підлітка, було проведене опитування серед людей старшого віку: батьків та вчителів. І отримали різні відповіді. Думки опитуваних розділилися.

Люди старшого віку (від 50 років) відповіли:

- невиховані, некультурні;

- розбещені;

- невдячні;

- егоїстичні;

- брутальні, агресивні;

- ми такими не були;

- «з жиру» бісяться.

Батьки здебільшого схилялися до думки, що їхні діти самостійні у вирішенні своїх проблем, вибагливі, егоїстичні, конфліктні, дорослі, комунікабельні, байдужі до громадського життя, їм тільки дивитися відео, слухати музику, відвідувати дискотеки.

Дещо протилежна думка у вчителів. Сучасні діти - допитливі, добре інформовані, принципові, розкомплексовані, інтелектуали, раціональні й прагматичні, орієнтовані на формування ділових якостей.

Чому така розбіжність у думках? Що стоїть за цими відповідями - проаналізувати складно, швидше вони насторожують, дають підстави замислитися.

Перед сучасною освітою стоїть актуальне завдання розвитку духовності молодого покоління, адже внутрішній світ дитини влаштований таким чином, що не може бути порожнім. І проблема, чим він наповниться – справжньою духовністю чи її підмінами – особливо набуває ваги у наш час. Процес формування духовності на основі християнських

моральних принципів значною мірою зумовлюється інтегрованим підходом до цього процесу. Отримання й оволодіння знаннями тут, мабуть, більше, ніж за будь – якого виховного впливу, має носити зацікавлений, особистісний і емоційний характер. Людину не можна примусити бути моральною – потрібно її переконати, пропустити знання через її емоції, почуття, психіку, через свідомість з тим, щоб висловлені моральні цінності стали її власним надбанням.

Забезпечити духовне життя дітей можна лише тоді, коли вони в творчій діяльності використовують свої емоційні, інтелектуальні,фізичні сили.

Про проведення тижня української писемності і мови серед учнів 1-4 класів

З метою розширення пізнавальних інтересів учнів з української мови, літератури, історії, українознавства, етнографії, виховання почуття патріотизму, національної гордості, розкриття ролі української мови, шляхів її розвитку в школі було організовано й проведено Тиждень української писемності і мови, перший етап конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
Тиждень відкрився урочистою лінійкою та інформаційними годинами в класах під гаслом "Тиждень під зіркою мови". Учні доводили , що вони найкращі знавці мови. Так серед учнів 1- 4 класів проведено конкурсно – розважальну гру «Знавці української мови». Мета - ознайомити учнів зі виникненням писемності; показати красу й багатство рідної мови, її різноманітні можливості, довести, що рідна мова - це духовна святиня, найбільший і найдорожчий наш скарб; сприяти розширенню словникового запасу школярів. Найкращими ерудитами показали учні 4 класу (Кл.керівник Зуєва Н.О) . Крім високих знань з мови, учні показали неабиякі вміння в пісенній творчості «Моя пісенна Україна» ( літературно - музична композиція)
Серед учнів 1 класу проведено конкурс – гру «Казкові ерудити». Найменші учні початкової школи змагалися у знаннях казок, відгадували загадки, подорожували по сторінках книг з улюбленими героями. Створили колективну стіннівку « Моя улюблена казка». Вчитель Стасюк О.С.
Учні 2 класу відзначилися у декламуванні віршів …«Ну що б , здавалося , слова…» ( літературна вітальня ). Вчитель Опанасенко В.М.
Своєю майстерністю в інсценуванні всіх вразили учні 3 класу «Країна Казкоград». Вчитель Прокопенко Г.М.
Учні початкових класах взяли активну участь у різноманітних конкурсах (поезії, юних поетів, творчих робіт, інтелектуальні змагання).
Організовано тематичні виставки художньої, наукової, публіцистичної літератури, присвячені Дню української писемності та мови, „Слова... В вас мудрість вічна і любов жива”, „З історії виникнення письма.
Тиждень української писемності та мови завершився проведенням першого етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учні 3-4 класів

АЛГОРИТМ РОБОТИЗ ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

1. Виявлення здібностей та обдарувань учнів.

2. Мотиваційна робота з обдарованими учнями для орієнтації їх на досягнення високих результатів діяльності.

3. Організація системної роботи.

4. Добір та розстановка кадрів, розподіл між ними прав та обов’язків з урахуванням особистісних рис та можливостей, психологічної сумісності, мети особистого розвитку.

5. Формування відносин співробітництва, партнерства у системі “Вчитель – учень”.

6. Самореалізація творчої особистості.

7. Розробка та вдосконалення системи заохочень, стимулювання відповідно до досягнутих результатів.

8. Управлінська підтримка творчих груп, формування єдиного творчого поля.

9. Очікувана мета:

Випускник – це:

- сформована особистість із глибокими та міцними знаннями;

- максимальний розвиток творчої та інтелектуальної обдарованості;

- майбутній учений, дослідник;

- усебічний загальнокультурний розвиток;

- гуманістичний світогляд;

- активні життєві компетенції;

- конкурентноздатність у європейському та світовому просторі;

- вільне володіння комп’ютером;

- володіння двома (трьома) іноземними мовами;

- уміння співпрацювати в колективі;

- висока культура, добрі естетичні смаки;

- прагнення до постійного вдосконалення здоров’я у всіх його проявах: духовному, соціальному, психічному, фізичному.

Кiлькiсть переглядiв: 1536